Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีปิดโครงการปฏิบัติธรรม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

พิธีปิดโครงการปฏิบัติธรรม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและปิดโครงการปฏิบัติธรรม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ ๔-๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารโพธิญาณมหาวิชชาลัย ภายในพุทธมณฑล
โดยมี..นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ กล่าวรายงาน และอ่านรายชื่อ ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการปฏิบัติธรรม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ เข้ารับมอบวุฒิบัตร จำนวน ๑๕๔ คน

Check Also

การประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒ โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคม และพันตำรวจโท …