Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีปิดการประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐     

พิธีปิดการประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐     

๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานปิดการประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สำหรับในภาคเช้ามีการดำเนินการเสวนาเรื่อง ทิศทางการนิเทศการศึกษาพระปริยัติธรรมในอนาคต จากพระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ ประธานศูนย์ปริยัตินิเทศก์หนเหนือ พระเมธีธรรมานันท์ ประธานศูนย์ปริยัตินิเทศก์หนกลาง พระราชธรรมสารสุธี รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ ประธานศูนย์ปริยัตินิเทศก์ตะวันออก พระสิริจริยาลังการ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี ประธานศูนย์ปริยัตินิเทศก์หนใต้ และดร.บุญเลิศ โสภา ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา ผลการจัดประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์ทั่วประเทศ ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๔๒๓ รูป

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Check Also

มส. ร่วมกับ พศ. จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. มหาเถรสมาคม ร่วมกับ รัฐบาล โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน ๑๓๘ …