Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือฯ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข”

พิธีบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือฯ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข”

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดำเนินโครงการ "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข" โดยมี
-พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาฝ่ายสาธารณูปการ
-พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
-พระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
-พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
-นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ
-ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาให้วัดเป็นสถานที่สงบร่มเย็น เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน และเป็นแหล่งที่พึ่งทางใจ โดยการจัดสภาพแวดล้อมภายในวัดให้ร่มรื่น เป็นระเบียบ สร้างความเจริญใจแก่ผู้พบเห็น....

Check Also

ย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ไปดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ 1018/2561 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ คลิกที่นี่