Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา

พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา

วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พระพรหมเวที เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม เป็นประธานสงฆ์ นายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการประกอบพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๕ – ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ได้มีโอกาสศึกษาอบรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม สามารถนำหลักธรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง และครอบครัว ตลอดถึงประเทศชาติเป็นการสำคัญ โดยมีเยาวชนอายุระหว่าง ๗ – ๑๔ ปี เข้ารับการบรรพชา และพำนักศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย และวิชาพระพุทธศาสนา ณ พุทธมณฑล จำนวน ๑๐๐ คน

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม / ข่าว

 

Check Also

การประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒ โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคม และพันตำรวจโท …