Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันพุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  โดยมี นายกนก แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และพุทธศาสนิกชน ร่วมในพิธี

พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในครั้งนี้จัดขึ้นโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดพิธีนี้ขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ ๒ – ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ รวม ๒๔ วัน มีสามเณรอายุระหว่าง ๗ – ๑๕ ปี จำนวน ๑๑๓ รูป เข้ารับการบรรพชา และพำนักศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย และวิชาพระพุทธศาสนา ณ พุทธมณฑล เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสศึกษาอบรม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม สามารถนำหลักธรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง และครอบครัว ตลอดจนประเทศชาติ

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ/ข่าว

 

Check Also

อายุวัฒนมงคลครบ ๗๘ ปี พระธรรมธัชมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

วันศุกร์ที่ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ ก่อนเริ่มการประชุมมหาเถรสมาคม …