Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีถวายพระธรรมเจดีย์ คัมภีร์โบราณแห่งพระพุทธศาสนา

พิธีถวายพระธรรมเจดีย์ คัมภีร์โบราณแห่งพระพุทธศาสนา

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ พระอุโบสถ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร สถาบันอนุรักษ์สเคอเยน แห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ ได้ถวายพระธรรมเจดีย์ พระคัมภีร์เก่าแก่ อายุกว่า ๒,๐๐๐ ปี แด่ พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เจ้าอาวาสวัดสระเกศ  เพื่อให้ไว้กับบรมบรรพตภูเขาทอง วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ร่วมกับส่วนแห่งพระคัมภีร์อีกสองส่วน ซึ่งเคยมอบถวายไว้ก่อนหน้านี้แล้ว

พระธรรมเจดีย์ คัมภีร์โบราณนี้ จารึกโดยพระอรหันตสาวกในราวพุทธศตวรรษที่ ๖ ปรากฏบนเส้นทางสายไหม เดิมเรียกว่า แคว้นคันธาระ ซึ่งปัจจุบันได้แก่ ประเทศอัฟกานิสถาน เป็นต้น โดยได้ทำการจารึกไว้ในใบลาน, เปลือกไม้, หนังสัตว์ และแผ่นทองเหลือง ถูกค้นพบในถ้ำ บริเวณเทือกเขาบามิยัน ห่างจากพระพุทธรูปหินบามิยัน ราว ๒ กิโลเมตร ซึ่งสถาบันอนุรักษ์สเคอเยน แห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ เป็นผู้เก็บรักษาชิ้นส่วนที่สมบูรณ์ไว้ได้ประมาณ ๕,๐๐๐ ชิ้น

ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ สถาบันอนุรักษ์สเคอเยน ได้ถวายพระคัมภีร์ส่วนหนึ่ง แด่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ตรงกับวันอาสาฬหบูชา และได้ถวายอีกครั้ง แด่ พระพรหมสิทธิ เจ้าอาวาสวัดสระเกศ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตรงกับวันวิสาขบูชา

และครั้งที่ ๓ นี้ ศาสตราจารย์ เจนส์ บราวิกส์ ศาสตราจารย์ด้านโบราณคดี แห่งมหาวิทยาลัยออสโล และมิสเตอร์มาร์ติน สเคอเยน ผู้อำนวยการและเจ้าของสถาบันอนุรักษ์สเคอเยน ได้ถวายพระธรรมเจดีย์ พระคัมภีร์เก่าแก่ที่สุดนี้ ไว้กับบรมบรรพตภูเขาทองร่วมกับส่วนแห่งพระคัมภีร์อีกสองส่วนก่อนหน้า อันป็นช่วงเวลาวันมาฆบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ทั้งยังเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาว

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ / ข่าว

 

 

Check Also

พศ.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษาของมหาเถรสมาคม เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กองพุทธศาสนศึกษา โดยพระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษาของมหาเถรสมาคม เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการศึกษา มีนายณรงค์ ทรงอารมณ์ …