Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ น้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดท่าตอน ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยมีพันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนร่วมในพิธีจำนวนมาก

​สำหรับ กฐินพระราชทาน คือ กฐินที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าของหลวงแก่ผู้กราบบังคมทูลขอพระราชทาน เพื่อนำไปถวายยังวัดหลวง วัดใดวัดหนึ่งนอกเหนือจาก ๑๖ วัดสำคัญ คือ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดบวรนิเวศวิหาร วัดมกุฎกษัตริยาราม วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม วัดสุทัศน์เทพวราราม วัดเทพศิรินทราวาส วัดอรุณราชวราราม วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดราชาธิวาส วัดราชโอรสาราม วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม วัดสุวรรณดาราราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก

​เนื่องจากในปัจจุบัน วัดหลวงมีจำนวนมากจึงเปิดโอกาสให้กระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ ตลอดจน
คณะบุคคลองค์กร บริษัทห้างร้านต่างๆ ที่เห็นสมควรรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ไปถวายแทนพระองค์
และผู้ที่ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐิน จะเพิ่มไทยธรรมเป็นส่วนตัว โดยเสด็จพระราชกุศลตามกำลังศรัทธาด้วยก็ได้ ผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับพระราชทาน ผ้าพระกฐินไปถวาย ณ วัดหลวงแห่งใดแห่งหนึ่ง จะต้องจองกฐินไว้ล่วงหน้าก่อน ในการนำผ้าพระกฐินพระราชทาน ไปถวายวัดหลวงแห่งใดแห่งหนึ่ง ผู้ที่นำไปจะต้องกล่าวถวายต่อหน้าหมู่สงฆ์ ณ วัดนั้น ว่า "ผ้าพระกฐินพระราชทาน กับทั้งผ้าอานิสงส์บริวารทั้งปวงนี้ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สิริกิตยสมบูรณสวางควัฒน์ วรขัตติยราชสันตติวงศ์ มหิตลพงศอดุลยเดช จักรีนเรศยุพราชวิสุทธิ สยามมกุฎราชกุมาร ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ กอปรด้วยพระราชศรัทธา โปรดเกล้าฯ ให้ ................................................ น้อมนำมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ซึ่งจำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ในอาวาสวิหารนี้ ขอพระสงฆ์จงรับผ้าพระกฐินทานนี้ กระทำกฐินัตถารกิจ ตามพระบรมพุทธานุญาตนั้น เทอญ”

ปัจจุบันกระทรวง ทบวง กรม คณะบุคคลหรือบุคคลใดมีความประสงค์จะรับพระราชทานผ้าพระกฐิน
ไปถวาย ณ วัดหลวงใดให้ไปติดต่อที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมตามระเบียบ ซึ่งเท่ากับเป็นการจองกฐิน ไว้ก่อนนั่นเอง เมื่อจองกฐินเป็นที่เรียบร้อยและได้รับผ้าพระกฐินพระราชทานจากกรมการศาสนาแล้ว ควรถวายหลังวันแรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๑ หรือเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทอดพระกฐินเป็นวันแรกแล้วนั้น

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ /ข่าว

Check Also

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการบริหารงานให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ น. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สักการะองค์พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ พระประธานประจำพุทธมณฑล ถวายดอกไม้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี …