Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พศ.เปิดการอบรมครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี

พศ.เปิดการอบรมครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี

วันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง จัดอบรมครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี พระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานสงฆ์เปิดการอบรมและให้โอวาทแก่ครูสอนฯ มีนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงานพร้อมบรรยายเรื่องการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาคณะสงฆ์ โดยมีพระภิกษุที่ปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาบาลี จากสำนักเรียนและสำนักศาสนศึกษา ที่มีผลการสอบประโยคบาลีสนามหลวงอยู่ในเกณฑ์ดี จำนวน ๑๐๐ รูป เข้ารับการอบรม ในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ศาลาสตมานุสรณ์ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ครูผู้สอนผ่านการอบรมในครั้งนี้ จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นครูสอนตามบัญชีของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมทั้งได้รับค่าตอบแทนจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ต่อปี

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ /ข่าว

Check Also

แบบรับรองข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล “พระปฐมเจดีย์ทอง” ประจำปี ๒๕๖๒

สำหรับพระสงฆ์ หรือนักบวชอื่นใดในพระพุทธศาสนา คลิกที่นี่ สำหรับฆราวาส/บุคคล/หน่วยงาน คลิกที่นี่ หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล "พระปฐมเจดีย์ทอง" คลิกที่นี่