Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พศ. สนองงานพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยคในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ ประจำปี ๒๕๖๑

พศ. สนองงานพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยคในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ ประจำปี ๒๕๖๑

วันเสาร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาให้ พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เป็นประธานพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยคแก่พระภิกษุสามเณรเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ที่สอบได้ จำนวน ๕๒ รูป และมอบใบประกาศนียบัตรแก่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้ ประโยค ๑ – ๒ จำนวน ๔๙ รูป รวมทั้งสิ้น ๑๐๑ รูป ณ วัดโคกสมานคุณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี นายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงาน มีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในเขตหนใต้ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

Check Also

แบบรับรองข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล “พระปฐมเจดีย์ทอง” ประจำปี ๒๕๖๒

สำหรับพระสงฆ์ หรือนักบวชอื่นใดในพระพุทธศาสนา คลิกที่นี่ สำหรับฆราวาส/บุคคล/หน่วยงาน คลิกที่นี่ หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล "พระปฐมเจดีย์ทอง" คลิกที่นี่