Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พศ. สนองงานพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยคในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ ประจำปี ๒๕๖๑

พศ. สนองงานพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยคในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ ประจำปี ๒๕๖๑

วันเสาร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาให้ พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เป็นประธานพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยคแก่พระภิกษุสามเณรเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ที่สอบได้ จำนวน ๕๒ รูป และมอบใบประกาศนียบัตรแก่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้ ประโยค ๑ – ๒ จำนวน ๔๙ รูป รวมทั้งสิ้น ๑๐๑ รูป ณ วัดโคกสมานคุณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี นายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงาน มีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในเขตหนใต้ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

Check Also

พิธีปิดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการฯ ระดับเจ้าคณะตำบล — ที่ สถาบันพระสังฆาธิการ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เมื่อเวลา ๑๕.๓๐น. พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม ปฏิบัติหน้าที่แทน สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตร แด่พระสังฆาธิการที่ร่วมโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการทั่วประเทศ  ระดับเจ้าคณะตำบล   รุ่นที่ ๒๓ …