Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พศ. สนองงานพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยคในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ประจำปี ๒๕๖๑

พศ. สนองงานพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยคในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ประจำปี ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาให้ พระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยคแก่พระภิกษุสามเณร หนเหนือ (๑๗ จังหวัดภาคเหนือ) ที่สอบได้ จำนวน ๑๘๐ รูป และมอบใบประกาศนียบัตรแก่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้ ประโยค ๑ – ๒ จำนวน ๒๘๔ รูป รวมทั้งสิ้น ๔๖๔ รูป ณ วัดมงคลธรรมกายาราม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีเจ้าคณะภาค ๔, ๕, ๖ และ ๗ เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และพระเถรานุเถระ พระสังฆาธิการ ตลอดจนถึง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในเขตหนเหนือ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ เฟสบุ๊คสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Check Also

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่วมทำบุญเข้าวัด ทำดี วันธรรมสวนะ

วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕) ณ วัดญาณเวศกวัน ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ …