Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พศ.ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธตามนโยบายของรัฐบาล
cdsc_3453

พศ.ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธตามนโยบายของรัฐบาล

เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ บริเวณลานจอดรถข้างสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (หลังที่๑) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยนายกนก แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมออกกำลังกายของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยนางสาวจันทนา สุทธิเรืองวงศ์ เลขานุการกรม กล่าวรายงาน

หลังจากนั้นให้ประธานของแต่ละชมรมขึ้นกล่าวถึงแนวคิดของชมรม โดยมีทั้งหมด ๕ ชมรม ดังนี้

ชมรมเปตอง โดย นายประสงค์ จักรคำผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ชมรมเดิน – วิ่ง โดย นายวรเดช ช่างบุผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ชมรมฟุตบอล โดย นายฉัตรชัย ชูเชื้อผู้อำนวยการกองพุทธสถาน

ชมรมแอโรบิค โดย นายบุญเลิศ โสภาผู้อำนวยการกองพุทธศึกษา

และ ชมรมแบดมินตัน โดย นายอินทพร จั่นเอี่ยมผู้อำนวยการกองศาสนสมบัติ

กิจกรรมนี้ จัดขึ้นตามนโยบาลของรัฐบาลเพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย ช่วยให้ข้าราชการมีความตื่นตัวในการทำงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในหน่วยงาน กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นทุกวันพุธของสัปดาห์

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Check Also

tag_4068

พิธีเปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีชั้นเปรียญเอก (ประโยค ป.ธ.๗ – ๘ -๙) ณ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานเปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ชั้นเปรียญเอก (ประโยค ป.ธ.๗ – …