Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พศ. ร่วมกับ พม. เปิดกิจกรรม “ศาสนสถานเชื่อมบุญ เกื้อหนุนคนพิการและผู้สูงอายุ”

พศ. ร่วมกับ พม. เปิดกิจกรรม “ศาสนสถานเชื่อมบุญ เกื้อหนุนคนพิการและผู้สูงอายุ”

วันศุกร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๒๐ น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ศาสนสถานเชื่อมบุญ เกื้อหนุนคนพิการและผู้สูงอายุ” ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยความร่วมมือของ มหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล โดยคุณกฤษนะ ละไล
สำหรับ กิจกรรม “ศาสนสถานเชื่อมบุญ เกื้อหนุนคนพิการและผู้สูงอายุ” พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทัย) กรรมการมหาเถรสมาคม ได้รับมอบหมายจาก พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานกรรมการฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม ให้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และกล่าวสัมโมทนียกถา ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวต้อนรับ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พม. เป็นผู้กล่าวรายงาน พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการถวายชุดความรู้ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ หลังจากนั้น พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะ ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ และปล่อยขบวนรถไหว้พระ ๙ วัด เชื่อมบุญ เกื้อหนุนคนพิการและผู้สูงอายุ และเยี่ยมชมที่ทำการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมี พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้การต้อนรับ
สำหรับภาคบ่าย มีการบรรยายพิเศษโดย คุณกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และการอภิปรายในหัวข้อเรื่อง “ความรู้ความเข้าใจในความพิการกับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกโดยไม่เลือกปฏิบัติต่อคนพิการแต่ละประเภทความพิการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมเขต แสวงเจริญ หัวหน้าหน่วยวิจัยและออกแบบเพื่อคนทั้งมวล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายชัยพร ภูผารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย (ผู้แทนคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว) นายวิทยุต บุนนาค นายกสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย (ผู้แทนคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย) และนายธีรพงศ์ จารุสาร ตัวแทนจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย (ผู้แทนคนพิการทางการเห็น) โดยจะมีการตอบข้อซักถามและสรุปการประชุมต่อไป

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ /ข่าว

Check Also

สทศ.ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2562

📊 สทศ. ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2562 สามารถตรวจสอบผลคะแนนได้ที่ URL ด้านล่างนะคะ 👉 สำหรับโรงเรียน http://www.allnetresult.niets.or.th/…/Announceme…/Login.aspx 👉 สำหรับนักเรียน http://www.allnetresult.niets.or.th/…/FrEnquireStudentGraph…