Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พศ. พิจารณาร่างคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
onb_9702

พศ. พิจารณาร่างคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

พศ. พิจารณาร่างคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และร่างแผนงานภารกิจหลักของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดการประชุมพิจารณาร่างคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และร่างแผนงานภารกิจหลักของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) โดยมี นางสาวประนอม คงพิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร (ส่วนกลาง) เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ หลังที่ ๒ สำนักงานรพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ภาพ/ข่าว : วัชรพงษ์ บุญพระ
กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Check Also

dsc_2837

อายุวัฒนมงคล ๗๙ ปี สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต ป.ธ.๙)

๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำโดยนายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ถวายมุทิตาสักการะ …