Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พศ. นำคณะผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบการศึกษา ในด้านการเรียนการสอน ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

พศ. นำคณะผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบการศึกษา ในด้านการเรียนการสอน ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำคณะผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระยะที่ ๒ : รุ่นที่ ๓ และ ๔ เข้าศึกษาดูงานการพัฒนาระบบการศึกษา ในด้านการเรียนการสอน ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในวิชาต่างๆยกเว้นวิชาภาษาไทย ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ รวมถึงกิจกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ในการสอน และสอนโดยครูชาวต่างประเทศและครูไทยที่มีความสามารถในด้านภาษาอังกฤษ เป็นโรงเรียนแบบอย่างที่ได้รับรางวัลพระราชทานของกรมสามัญศึกษาในปี พ.ศ. ๒๕๒๔, ๒๕๓๔ และ พ.ศ. ๒๕๔๔ เข้าร่วมโครงการมาตรฐานสากล (The International Scool Project :ISSP) เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนต้นแบบสถานศึกษาพอเพียงและเป็นโรงเรียนสุจริต

ภาพ/ข่าว กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ภาพเพิ่มเติม  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1835651443406815.1073742477.1588552358116726&type=1&l=dc475385aa

Check Also

แบบรับรองข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล “สุวรรณปฐมเจดีย์” ประจำปี ๒๕๖๒

สำหรับพระสงฆ์ หรือนักบวชอื่นใดในพระพุทธศาสนา คลิกที่นี่ สำหรับฆราวาส/บุคคล/หน่วยงาน คลิกที่นี่ หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล "สุวรรณปฐมเจดีย์" คลิกที่นี่