Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พศ. จัดโครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้นและระดับสูง

พศ. จัดโครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้นและระดับสูง

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้นและระดับสูง ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒ – ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้นและระดับสูง มีความรู้ความสามารถที่เป็นสมรรถนะหลัก รวมทั้งพัฒนาศักยภาพและการเสริมสร้างบุคลิกภาพสำหรับผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น จำนวน ๑๗ ราย และประเภทอำนวยการระดับสูง จำนวน ๑๖ ราย รวมทั้งสิ้น ๓๓ ราย การฝึกอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วย การอบรมเชิงวิชาการ และการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงาน ก.พ. สำนักพระราชวัง กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ และหน่วยงานภายนอกอื่นๆ

ภายหลังพืธีเปิด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ" จากนั้นเวลา ๑๓.๐๐ น. ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "ผู้บริหารกับการพัฒนาบุคลิกภาพ"

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้รับความอนุเคราะห์จาก ม.ร.ว. รณจักร์ จักรพันธุ์ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง ๑ สำนักงบประมาณ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การบริหารงานงบประมาณและการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงบประมาณ” จากนั้นเวลา ๑๓.๐๐ น. ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายชาญวิทย์ ไกรฤกษ์ อดีตรองเลขาธิการสำนักงาน ก.พ. เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การพัฒนาตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชา ภายใต้บทบาทผู้นำของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด/สำนัก/กอง”

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้รับความอนุเคราะห์จาก นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ และนายพิศิษฐ์ แผ่วัฒนากุล จากกรมบัญชีกลาง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การบริหารงานการเงิน การคลัง และงานพัสดุ สำหรับผู้บริหาร” จากนั้นเวลา ๑๓.๐๐ น. ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายจำลอง ยิ่งนึก ผู้อำนวยการกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "การปฏิบัติงานเกี่ยวกับพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธี"

Check Also

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกิจกรรมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์

วันจันทร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกิจกรรมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" …