Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พศ.จัดโครงการอบรมพัฒนาครู สู่มาตราฐานวิชาชีพ ยกผลสัมฤทธิ์ O-NET วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รุ่นที่ ๒

พศ.จัดโครงการอบรมพัฒนาครู สู่มาตราฐานวิชาชีพ ยกผลสัมฤทธิ์ O-NET วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รุ่นที่ ๒

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระโสภณพุทธิธาดา ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๘ จุดธูปเทียน กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวปฎิสันฐาน ต่อมานายบุญเลิศ โสภา ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาครู สู่มาตราฐานวิชาชีพ ยกผลสัมฤทธิ์ O-NET วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รุ่นที่ ๒ โดยมี นางพรเพ็ญ กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กล่าวรายงาน

โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๘ จัดโครงการอบรมพัฒนาครู สู่มาตราฐานวิชาชีพ ยกผลสัมฤทธิ์ O-NET วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ครู และนักวิชาการศาสนศึกษาประจำกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๘ - ๑๔ จำนวนรวม ๙๗ รูป/คน

ซึ่งในปัจจุบันโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีเป้าหมายในการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่เป็นพระภิกษุสามเณรให้เป็นคุณธรรม มีความรู้ ประพฤติปฏิบัติตนตามพระธรรมวินัย เป็นศาสนทายาทที่ดีของพระพุทธศาสนา และนอกจากการดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อให้พระภิกษุสามเณรมีคุณภาพตามเป้าหมายหลักของการปฏิรูปการศึกษาแล้ว ยังต้องมุ่งเน้นส่งเสริมสนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรได้เรียนรู้และเข้าใจพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องสอดคล้องเป็นระบบและแบบแผนเดียวกับการศึกษาพระพุทธศาสนา ในระดับที่สูงขึ้น ในปัจจุบันมีการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน Ordinary National Education Test หรือ O-NET เข้ามามีความสำคัญกับครูโรงเรียน ครู และผู้เรียนเป็นสำคัญเป็นอย่างมาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ทดสอบความรู้ ความคิด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อนำผลทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ อีกทั้งเพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน และนำไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ในระดับชาติต่อไป โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สมนึก กำลังเดช ครูชำนาญการ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม เป็นวิทยากรในโครงการฯ

ทั้งนี้ พระครูสิริวินัยบรรหาร ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๒, พระครูสุวรรณสรานุกิจ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๐, หลวงจีนปลัดวิศิษย์ เสี่ยชื่อ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๓, พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี, จังหวัดหนองคาย และจังหวัดสกลนคร ร่วมในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว

ภาพ/ข่าว : วัชรพงษ์ บุญพระ
กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Check Also

อายุวัฒนมงคลครบ ๗๘ ปี พระธรรมธัชมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

วันศุกร์ที่ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ ก่อนเริ่มการประชุมมหาเถรสมาคม …