Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พศ.จัดโครงการอบรมพัฒนาครู สู่มาตราฐานวิชาชีพ ยกผลสัมฤทธิ์ O-NET วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รุ่นที่ ๑

พศ.จัดโครงการอบรมพัฒนาครู สู่มาตราฐานวิชาชีพ ยกผลสัมฤทธิ์ O-NET วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รุ่นที่ ๑

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๘ จัดโครงการอบรมพัฒนาครู สู่มาตราฐานวิชาชีพ ยกผลสัมฤทธิ์ O-NET วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ครู และนักวิชาการศาสนศึกษาประจำกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑ - ๗ จำนวน ๑๑๗ รูป/คน

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระโสภณพุทธิธาดา ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๘ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาครู สู่มาตราฐานวิชาชีพ ยกผลสัมฤทธิ์ O-NET วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รุ่นที่ ๑ โดยมีนางพรเพ็ญ กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา กล่าวถวายรายงาน

ในปัจจุบันโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีเป้าหมายในการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่เป็นพระภิกษุสามเณรให้เป็นคุณธรรม มีความรู้ ประพฤติปฏิบัติตนตามพระธรรมวินัย เป็นศาสนทายาทที่ดีของพระพุทธศาสนา และนอกจากการดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อให้พระภิกษุสามเณรมีคุณภาพตามเป้าหมายหลักของการปฏิรูปการศึกษาแล้ว ยังต้องมุ่งเน้นส่งเสริมสนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรได้เรียนรู้และเข้าใจพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องสอดคล้องเป็นระบบและแบบแผนเดียวกับการศึกษาพระพุทธศาสนา ในระดับที่สูงขึ้น ในปัจจุบันมีการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน Ordinary National Education Test หรือ O-NET เข้ามามีความสำคัญกับครูโรงเรียน ครู และผู้เรียนเป็นสำคัญเป็นอย่างมาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ทดสอบความรู้ ความคิด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อนำผลทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ อีกทั้งเพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน และนำไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ในระดับชาติต่อไป สำหรับการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์สมนึก กำลังเดช ครูชำนาญการ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม เป็นวิทยากร

โดย พระโสภณพุทธิธาดา ประธานในพิธีฯ ให้โอวาทว่า "วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นับว่าเป็นวิชาที่สำคัญยิ่งอีกหนึ่งวิชา ซึ่งที่ผ่านเราได้ให้ความสำคัญในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพราะทุกวิชานั้นมีความสมดคล้องสัมพันธ์กัน และได้ดำเนินการจัดการอบรมพัฒนาครูมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการอบรมเรามุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานสู่สากล เพื่อทำให้ชาวบ้านมั่นใจในคุณภาพการศึกษาที่มีมาตรฐาน และนำบุตรหลานเข้ามาบวชเรียนในโรงเรียนของเราได้ในอนาคต"

ทั้งนี้ พระมหาวิจิตร กลฺยาณจิตฺโต ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑, พระครูสิริวินัยบรรหาร ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๒, พระมหาธีรวัฒน์ ธีรวฑฺฒนเมธี ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔, นายธงชัย พลพวก ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี, นายธวัฒชัย ทองสุกนอก ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ ร่วมในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว

ภาพ/ข่าว : วัชรพงษ์ บุญพระ
กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Check Also

อายุวัฒนมงคลครบ ๗๘ ปี พระธรรมธัชมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

วันศุกร์ที่ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ ก่อนเริ่มการประชุมมหาเถรสมาคม …