Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พศ.จัดโครงการศึกษาดูงานและสักการะศาสนสถาน ณ ประเทศศรีลังกา

พศ.จัดโครงการศึกษาดูงานและสักการะศาสนสถาน ณ ประเทศศรีลังกา

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดโครงการศึกษาดูงานและสักการะศาสนสถาน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา จัดโครงการศึกษาดูงานและสักการะศาสนสถาน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา โดยคัดเลือกพระภิกษุสามเณร และบุคลากรผู้สนับสนุนงานพระพุทธศาสนา รวมจำนวน ๑๕๐ รูป/คน

การเดินทางในครั้งนี้นายชยพล พงษ์สีดา ที่ปรึกษาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้นำคณะในการเดินทางศึกษาดูงาน โดยเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ดังนี้

- เมืองโคลัมโบ เมืองหลวงของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ซึ่งเป็นเมืองหลวงตั้งแต่ยุคอาณานิคมอังกฤษ ทำให้สามารถพบเห็นอาคารและสิ่งปลูกสร้างในแบบอังกฤษ แต่ก็ยังคงเต็ม

ไปด้วยกลิ่นอายของความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวศรีลังกา โดยจะเห็นได้จากศาสนสถานสำคัญในเมืองนี้ ไม่ว่าจะเป็น วัดเกลานียาวิหาร หรือ วัดกัลยาณีวิหาร ซึ่งมีพระบรมสารีริกธาตุ และพระเจดีย์

ซึ่งสร้าง ณ สถานที่พระพุทธเจ้าเสด็จมายังศรีลังกา ด้วยพระองค์เอง วัดคงคาราม ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย ศิลปะแบบลังกา และโบสถ์กลางน้ำ อันเป็นสถานที่ทำสังฆกรรม และโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่งแรกของศรีลังกา

- เมืองอนุราชปุระ เมืองหลวงแห่งแรกของศรีลังกามีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าพระพุทธศาสนาจากอินเดียเข้ามาตั้งมั่นที่เมืองนี้ นมัสการพระเจดีย์ถูปาราม อันเป็นเจดีย์ทางพุทธศาสนา องค์แรกในศรีลังกา นมัสการพระสุวรรณเจดีย์ หรือ รุวันเวลิสยะเจดีย์ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์เมื่อคราวพระเจ้าทุฏคามณี ชนช้างชนะกษัตริย์ทมิฬ นมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ์ หน่อจากต้นจริงประเทศอินเดียในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช

- เมืองแคนดี้ เมืองหลวงแห่งสุดท้ายของศรีลังกา ก่อนที่จะตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เข้ากราบนมัสการพระทิพโบตุเววา ศรี สิทธัตถะ สุมังคละ มหานายกะเถโร พระมหานายกะฝ่ายมัลวัตตะ และเข้ากราบนมัสการพระเขี้ยวแก้ว (พระทนต์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า) สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศรีลังกา

จากการเดินทางในครั้งนี้คณะได้เดินทางไปสักการะศาสนสถานแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม เพื่อที่จะสามารถนำความรู้และประสบการณ์มาถ่ายทอดได้อย่างถูกต้อง และเพื่อเป็นการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยความร่วมมือทางศาสนา  วัฒนธรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

 

Check Also

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่วมทำบุญเข้าวัด ทำดี วันธรรมสวนะ

วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕) ณ วัดญาณเวศกวัน ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ …