Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พศ. จัดประชุมคณะทำงานศึกษาข้อมูลการพัฒนาโรงเรียนปริยัติธรรม-สามัญ

พศ. จัดประชุมคณะทำงานศึกษาข้อมูลการพัฒนาโรงเรียนปริยัติธรรม-สามัญ

วันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษาข้อมูลแนวทางการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ หลังที่ ๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
โดยที่ประชุมมีมติกำหนดจัดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ขึ้นในวันที่ ๑๒ – ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ ณ หน้าวิหารพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริมสนับสนุน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการแผนกสามัญศึกษา วิชาการแผนกพระพุทธศาสนา ทักษะวิชาชีพ และสุนทรียภาพด้านศิลปะ การบรรยายธรรม การแต่งกลอน การเขียนเรียงความ รวมถึงการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ และเป็นการนำเสนอผลงานของนักเรียนพระภิกษุ – สามเณร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ปรากฏแก่สาธารณชน
สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั่วประเทศ มีทั้งหมด ๔๐๙ แห่ง มีนักเรียนซึ่งเป็นพระภิกษุสามเณร ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนรวม ๔๐,๓๖๑ รูป

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว 

Check Also

การประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ ๕ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

วันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ ๕ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมมหาเถรสมาคม …