Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พศ.จัดงาน “พุทธมณฑลรำลึก” ครบรอบ ๖๑ ปี ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

พศ.จัดงาน “พุทธมณฑลรำลึก” ครบรอบ ๖๑ ปี ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

พศ.จัดงาน “พุทธมณฑลรำลึก” ครบรอบ ๖๑ ปี  ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๑๙ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยสำนักงานพุทธมณฑล จัดงาน ”พุทธมณฑลรำลึก” โดยมีนายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานประกอบพิธีบวงสรวงเทพาอารักษ์และบูชาองค์พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์  และพราหมณ์ ประกอบพิธีบวงสรวงบูชา จบแล้ว ประธานในพิธีนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย

ต่อมาเวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย แด่อดีตสมเด็จพระสังฆราช และบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่ ผู้ที่มีคุณูปการต่อพุทธมณฑล โดยมีนายวรเดช ช่างบุ ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ดังนี้ “พุทธมณฑล ก่อสร้างขึ้น ด้วยดำริของรัฐบาลในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี อดีตสมเด็จพระสังฆราช คณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างพุทธมณฑลฝ่ายสงฆ์ และฝ่ายฆราวาส ตลอดถึงคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ และประชาชนทั่วไป ท่านเหล่านั้น ล้วนมีแต่เป็นผู้มีคุณูปการ ต่อพุทธมณฑลอย่างยิ่ง และเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวที  ในโอกาสนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้กำหนดจัดงานวันพุทธมณฑลรำลึก ขึ้น ซึ่งตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินประกอบรัฐพิธี ก่อฤกษ์การจัดสร้างพุทธมณฑล ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๔๙๘ สำหรับกิจกรรมที่กำหนดจัดขึ้น ประกอบด้วย การบวงสรวงบูชาองค์พระประธานพุทธมณฑล การบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย แด่อดีตสมเด็จพระสังฆราช การบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่ ผู้ที่มีคุณูปการต่อพุทธมณฑล การแสดงพระธรรมเทศนา การเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์”

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กล่าวสัมโมทนียกถา ความว่า “ ประการแรก เป็นการระลึกนึกถึงบุคคล ที่มีคุณูปการต่อพุทธมณฑล และได้ล่วงลับไปแล้ว ได้ทำคุณประโยชน์ในการจัดสร้างพุทธมณฑล ซึ่งเป็นพุทธานุสรณียสถานที่สำคัญของชาติ และเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา ประการที่สอง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พุทธศาสนิกชน และทายาทของบุพการีบุคคลทั้งหลาย เกิดความรักความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานกิจกรรมนี้ นอกจากสองประการนี้ ยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนรักษาศีล ๕ ร่วมกันประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ถวายเพลแด่พระสงฆ์ ดังนั้น การจัดงานในวันนี้ ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และได้อนุรักษ์ส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอีกด้วย” จบแล้ว

ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาสจุดเครื่องทองน้อย หน้าโกฏิพระนามอดีตสมเด็จพระสังฆราช เจ้าหน้าที่ปูผ้าขาว และลากภูษาโยง ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาสทอดผ้าไตร ๑๐ ไตร บำเพ็ญกุศลทักษินานุปทานอุทิศถวายอดีตสมเด็จพระสังฆราช พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป สดับปกรณ์ จบแล้ว ทายาท จอมพล ป. พิบูลสงคราม จุดเครื่องทองน้อยหน้ารูป จอมพล ป. พิบูลสงคราม เจ้าหน้าที่ลากภูษาโยง ทอดผ้าไตรบังสุกุล ๑๐ ไตรบำเพ็ญกุศลอุทิศให้จอมพล ป. พิบูลสงคราม และผุ้มีคุณูปการต่อพุทธมณฑล พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป พิจาณาผ้าบังสุกุล พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำ รับพร จบแล้ว ต่อจากนั้น พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำ รับพร เป็นอันเสร็จพิธี.

ภาพ : บุญลือ สาโท
ข่าว : วัชรพงษ์ บุญพระ
กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Check Also

สทศ.ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2562

📊 สทศ. ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2562 สามารถตรวจสอบผลคะแนนได้ที่ URL ด้านล่างนะคะ 👉 สำหรับโรงเรียน http://www.allnetresult.niets.or.th/…/Announceme…/Login.aspx 👉 สำหรับนักเรียน http://www.allnetresult.niets.or.th/…/FrEnquireStudentGraph…