Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พศ. จัดการประชุมพระวินยาธิการในส่วนภูมิภาค และเครือข่ายคุ้มครองพระพุทธศาสนา

พศ. จัดการประชุมพระวินยาธิการในส่วนภูมิภาค และเครือข่ายคุ้มครองพระพุทธศาสนา


เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดย ส่วนคุ้มครองพระพุทธศาสนา สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม จัดการประชุมพระวินยาธิการในส่วนภูมิภาค และเครือข่ายคุ้มครองพระพุทธศาสนา ณ วัดทุ่งน้อยสามัคคี อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมี พระรัตนเมธี เจ้าคณะเขตบางซื่อ หัวหน้าพระวินยาธิการกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดแก้วฟ้าจุฬามณี เป็นประธานในพิธีเปิด จากนั้น นายอเนก สนามชัย ผู้อำนวยการส่วนคุ้มครองพระพุทธศาสนา กล่าวถวายรายงานโดยสรุป ดังนี้ “จากสภาพปัจจุบันกระแสโลกาภิวัตน์ไหลบ่าเข้ามาสู่สังคมไทยอย่างรุนแรง ทำให้คนในสังคมละเลยการประพฤติในศีลธรรม ไม่เว้นแม้แต่ผู้ที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา กล่าวคือ บางคน บางกลุ่ม เมื่อบวชแล้วไม่สนใจศึกษาและปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย กฎ ระเบียบ คำสั่งมหาเถรสมาคม อาศัยช่องทางจากความเชื่อ ความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยของชาวพุทธ ที่ยังไม่ค่อยเข้าใจในหลักพระพุทธศาสนา อาศัยช่องทางแสวงหาผลประโยชน์  โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น บางคนเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแล้ว ออกแสวงหาลาภสักการะโดยการออกบิณฑบาตบ้าง บอกบุญเรี่ยไรเงินทองเพื่อประโยชน์ตนเองบ้าง บอกใบ้ให้หวย เป็นหมอยา หมอเสน่ห์ ยิ่งกว่านั้นบางพวกถึงขนาดปลอมบวชโดยใช้อุบายที่แยบยลที่จะแก้ไข

เพื่อให้เจ้าคณะพระสังฆาธิการและผู้ปกครองคณะสงฆ์ได้มีบุคลากรไว้ช่วยเหลือในการแก้ปัญหาดังกล่าว สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริม ให้ความอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา จึงได้สนับสนุนให้มีการแต่งตั้งพระภิกษุผู้ทำหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ ซึ่งเรียกว่าพระวินยาธิการ เพื่อสอดส่องดูแลพระภิกษุสามเณรซึ่งมีอาจารไม่สมควร และบุคคลผู้มาปลอมบวชดังกล่าว ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังนั้น เพื่อให้พระวินยาธิการส่วนนี้ได้มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติให้ตรงกับวัตถุประสงค์ จึงได้กราบอาราธนาพระวินยาธิการที่ได้รับการแต่งตั้ง พระสังฆาธิการที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา และเครือข่ายคุ้มครองพระพุทธศาสนา มาร่วมประชุมสัมมนา เพื่อเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของท่านตามสมควรแก่ฐานานุรูป ซึ่งในวันนี้มีพระวินยาธิการ พระสังฆาธิการ และเครือข่ายคุ้มครองพระพุทธศาสนา มาร่วมประชุมสัมมนา รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๔๐ รูป / คน”

จากนั้น พระรัตนเมธี ประธานในพิธี ได้กล่าวสัมโมทนียกถาเปิดการประชุม และบรรยาย เรื่อง “บทบาทอำนาจหน้าที่ของพระวินยาธิการ และแนวทางการบันทึกถ้อยคำผู้กระทำความผิด ต่อมา เวลา ๑๓.๐๐ น. พ.ต.ท.ทองคำ ชุมเกษา รองผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค ๗  บรรยายเรื่อง “บทบาทและอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคณะสงฆ์”  เวลา ๑๔.๐๐ น. นายอเนก สนามชัย ผู้อำนวยการส่วนคุ้มครองพระพุทธศาสนา สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม บรรยาย เรื่อง “บทบาทและอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส่วนคุ้มครองพระพุทธศาสนา” เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นการเสวนารับทราบปัญหา ข้อเสนอแนะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดย เจ้าอาวาสวัดทุ่งน้อยสามัคคี , ผู้แทนสำนักงานตำรวจภูธร ภาค ๗ , ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี และ ผู้อำนวยการส่วนคุ้มครองพระพุทธศาสนา และในเวลา ๑๖.๓๐ น. ได้กำหนดให้มีพิธีปิดการประชุม โดย พระราชสารสุธี เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม - กาญจนบุรี - สุพรรณบุรี (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดสิริกาญจนาราม จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพีปิด ณ วัดทุ่งน้อยสามัคคี อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ชัพชัย ตีระวนิช / ภาพนิ่ง , ข่าว
ฉัตรชัย ฤทธิ์เดช / ภาพเคลื่อนไหว
กองพุทธสารนิเทศ  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

{gallery}gallery/news645{/gallery}

Check Also

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในการบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันอาสาฬหบูชา …