Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พศ. ขอเชิญชม รายการ เดินหน้าประเทศไทย ในประเด็น “การขับเคลื่อน “วัด” เป็นศูนย์กลางชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ศีล ๕” ในวันจันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น.

พศ. ขอเชิญชม รายการ เดินหน้าประเทศไทย ในประเด็น “การขับเคลื่อน “วัด” เป็นศูนย์กลางชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ศีล ๕” ในวันจันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น.

Check Also

รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ …