Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) กรรมการมหาเถรสมาคม เยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง ณ วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) กรรมการมหาเถรสมาคม เยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง ณ วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

วันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) กรรมการมหาเถรสมาคม, แม่กองบาลีสนามหลวง พร้อมด้วย นางสาวอัจฉรา ปั้นมูล ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง ณ วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โดยสนามสอบวัดชูจิตธรรมาราม มีนักเรียนส่งสอบ ตั้งแต่ ประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ.๔ จำนวน ๓๖๗ รูป/คน, สนามสอบวัดพนัญเชิงวรวิหาร มีนักเรียนส่งสอบ ตั้งแต่ ประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ.๔ จำนวน ๒๐๕ รูป/คน และสนามสอบวัดอ่างทอง มีนักเรียนส่งสอบ ตั้งแต่ ประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ.๔ จำนวน ๑๐๙ รูป ทั้งนี้ ยังเป็นขวัญกำลังใจ สำหรับคณะกรรมการผู้จัดสอบ กรรมการผู้กำกับห้องสอบ นักเรียนผู้เข้าสอบต่อไป ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑)

ภาพ/ข่าว กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่ง

Check Also

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมใจกันทำความสะอาดบริเวณสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมใจกันทำความสะอาดบริเวณอาคารลานจอดรถ …