Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ถวายสาสน์พร้อมแจกันดอกไม้

ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ถวายสาสน์พร้อมแจกันดอกไม้

ผู้แทนจุฬาราชมนตรี และพี่น้องมุสลิมแห่งประเทศไทย ถวายสาสน์พร้อมแจกันดอกไม้ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๒๕ น. ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร โอกาสนี้ ประทานวโรกาศ ให้ นายประสาน ศรีเจริญ รองประธานผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ในฐานะผู้แทนจุฬาราชมนตรี ถวายสาสน์พร้อมแจกันดอกไม้ ในโอกาสที่ทรงได้รับสถาปนาเป็นเด็จพระสังฆราช นายประสาน กล่าวว่า ในฐานะผู้แทนจุฬาราชมนตรี และพี่น้องมุสลิมแห่งประเทศไทย ได้มาแสดงความปีติยินดีที่พระองค์ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๒๐ ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีงาม โดยพระองค์ทรงมีพระดำรัส ว่า เราเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน มีอะไรก็ต้องปรึกษาหารือกัน ที่สำคัญ สมเด็จพระสังฆราช ทรงตรัสว่า ที่ผ่านมาอาจมีผู้หวังดี ทำให้เราเข้าใจแตกต่างกัน พระองค์จึงทรงย้ำว่า หากเรายังยึดตามหลักคำสอนของแต่ละศาสนา ที่มีเป้าหมายเดียวกัน คือ การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ก็จะไม่เกิดความแตกแยก ทั้งนี้ตามหลักศาสนาอิสลาม มนุษย์คือครอบครัวเดียวกัน ประเทศไทยมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา ไม่มีการแบ่งแยก ดังนั้นจึงต้องมีความสามัคคีเป็นครอบครัวเดียวกัน

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Check Also

พศ.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษาของมหาเถรสมาคม เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กองพุทธศาสนศึกษา โดยพระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษาของมหาเถรสมาคม เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการศึกษา มีนายณรงค์ ทรงอารมณ์ …