Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มอบผ้าไตรแด่พระวิปัสสนากัมมัฏฐาน และประชาชนนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา รุ่นที่ ๑๑

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มอบผ้าไตรแด่พระวิปัสสนากัมมัฏฐาน และประชาชนนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา รุ่นที่ ๑๑

๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ ณ วัดพิชยญาติการาม กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม กรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐานแก่พระสงฆ์และประชาชน ระยะที่ ๒ (ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา ๗ เดือน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ประเทศสหภาพเมียนมาร์) โดยมีนายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และนายขรรค์ชัย บุนปาน ประธานกรรมการบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) เป็นประธานฆราวาส มอบผ้าไตรพระวิปัสสนากัมมัฏฐาน และประชาชนนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา รุ่นที่ ๑๑ จำนวน ๔๑ รูป/คน แบ่งเป็นพระภิกษุ ๓๒ รูป แม่ชี ๔ ท่าน คฤหัสถ์ชาย ๑ คน คฤหัสถ์หญิง ๔ คน

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม กรุงเทพมหานคร ได้ให้นิสิตมีโอกาสเข้าปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในการปฏิบัติ การถาม – ตอบสอบอารมณ์ และการเผยแผ่วิปัสสนาภาวนา ณ สำนักปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา มหาสีสาสนเยกต่า กรุงย่างกุ้ง ประเทศสหภาพเมียนมาร์ เป็นระยะเวลา ๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม – ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐

วนิช บุญมี

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Check Also

มส. ร่วมกับ พศ. จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. มหาเถรสมาคม ร่วมกับ รัฐบาล โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน ๑๓๘ …