Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ผู้ตรวจราชการ พศ. เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระยะที่ ๒

ผู้ตรวจราชการ พศ. เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระยะที่ ๒

วันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กองพุทธศาสนศึกษา กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา ผู้ตรวจราชการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระยะที่ ๒ (รุ่นที่ ๓ - ๔) ระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม รวมระยะเวลา ๗ วัน มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จำนวน ๑๐๔ รูป

ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นบุคลากรที่มีความสำคัญในการบริหาร จัดการ พัฒนาและบูรณาการสถานศึกษา ให้มีความเจริญก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ -๒๕๗๙ ให้มีความสำคัญด้านการศึกษาในฐานะกลไกหลักในการพัฒนาประเทศ แต่สภาวการณ์และบริบทแวดล้อมหลายประการที่มีผลต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ เช่นความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารแบบก้าวกระโดด การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร เป็นต้น ทำให้เกิดผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษาของไทย ดังนั้น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานสนับสนุน ส่งเสริมกรจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จังจัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา” ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีอุดมการณ์ มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิสัยทัศน์ การจัดโครงการในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั่วประเทศ กำหนดจัดอบรมเป็น ๔ ระยะ ระยะละ ๒ รุ่น รวมจำนวน ๘ รุ่น

โดยมีวัตถุประสงค์
๑.เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
๒.เพื่อฝึกทักษะการบริหารการศึกษา วิเคราะห์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้อำนวยการโรงเรียน
๓.เพื่อนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนาไปปรับใช้ในการบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

 

Check Also

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่วมทำบุญเข้าวัด ทำดี วันธรรมสวนะ

วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕) ณ วัดญาณเวศกวัน ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ …