Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ผอ.พศ. เปิดโครงการพัฒนาบุคลากรและผู้เรียนด้านภาษาจีน ภาษาอังกฤษ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่๑๔

ผอ.พศ. เปิดโครงการพัฒนาบุคลากรและผู้เรียนด้านภาษาจีน ภาษาอังกฤษ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่๑๔

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา กลุ่มการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ร่วมกับ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๔ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรและผู้เรียนด้านภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ฝึกอบรมโรงเรียนนาคประสิทธิ์ (มูลนิธิวัดบางช้างเหนือ) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรและผู้เรียนด้านภาษาจีน ภาษาอังกฤษ โดยเข้าถวายสักการะ พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร เจ้าคณะใหญ่คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย ประธานฝ่ายสงฆ์ ต่อมา องสรภาณอนัมพจน์ ผู้จัดการโรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย นำจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และนายบุญเลิศ โสภา ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา กล่าวรายงานสรุปได้ดังนี้ “ภายใต้การควบคุมคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่มีการพัฒนารูปแบบเทคนิควิธีการ การจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๒๔ (๕) คือ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้า และกล้าแสดงออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาด้านภาษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาครู และผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านภาษาจีน อังกฤษ และความเข้าใจในด้านการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนที่เป็นพระภิกษุสามเณรให้เป็นผู้มีคุณธรรม มีความรู้ ประพฤติปฏิบัติงานตามพระธรรมวินัย เป็นศาสนทายาทที่ดีของพระพุทธศาสนาต่อไป โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เรียนในสังกัดกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๔ จำนวนรวมทั้งสิ้น ๒๗๐ รูป/คน โดยมีคณะวิทยากรเจ้าของภาษาทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษมาถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม”

ในการนี้มี พระราชวัชราภรณ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๓ พร้อมด้วย พระราชปริยัติสุนทร ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๒, พระครูศัพทสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย, พระคณานัมธรรมเมธาจารย์ ผู้จัดการโรงเรียนสุนทรประดิษฐ์วิทยาลัย, พระมหาสายบัว กิตฺติโสภโณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรประดิษฐ์วิทยาลัย, องสรพจสุนทร ผู้จัดการโรงเรียนถาวรวิทยาลัย, พระครูวิบูลย์ปริยัติสุนทร  ผู้อำนวยการโรงเรียนถาวรวิทยาลัย และนางพรเพ็ญ กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าวฯ

ภาพ/ข่าว : วัชรพงษ์ บุญพระ
กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Check Also

อายุวัฒนมงคลครบ ๗๘ ปี พระธรรมธัชมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

วันศุกร์ที่ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ ก่อนเริ่มการประชุมมหาเถรสมาคม …