Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ผอ.พศ.ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ผอ.พศ.ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น. พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยนายสมเกียรติ ธงศรี ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นางสาวจันทนา สุทธิเรืองวงศ์ เลขานุการกรม ดร.สิทธิกร อ้วนศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล และพล.ร.๙  ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ณ พุทธมณฑล โดยมีความคืบหน้ามากกว่าร้อยละ ๙๐ และจะดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ ๑๕ ตุลาคมนี้

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Check Also

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช

วันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระกรุณาให้พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายสุวพันธุ์ …