Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ผอ.พศ.ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา “หมู่บ้านช่อสะอาด”

ผอ.พศ.ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา “หมู่บ้านช่อสะอาด”

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาด ระหว่าง มูลนิธิต่อต้านการทุจริต กับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ณ อาคาร ๔ ชั้น ๒ ห้องนนทบุรี ๑ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

โดยมีหน่วยงานภาครัฐ และสมาคมต่างๆ รวมลงนามทั้งสิ้น ๑๓ หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, สำนักงานสถิติแห่งชาติ, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, กรมทางหลวงชนบท, กรมประชาสัมพันธ์, กองบัญชาการกองทัพไทย, สมาคมร่วมใจภักดิ์รักษ์ป่าไทย และสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ซึ่งได้เห็นชอบร่วมกันในความร่วมมือที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาด ซึงยึดถือตามนโยบายของรัฐบาลในการศึกษาเรียนรู้ การทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม การส่งเสริมให้มีธรรมาภิบาล การป้องกันการทุจริต และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ในยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ในการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI ) ของประเทศไทยด้วย

สำหรับพื้นที่โครงการที่จะดำเนินการ ได้กำหนดไว้จังหวัดละ ๑ หมู่บ้านทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ดังนี้

- พื้นที่โครงการงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๒๗ จังหวัด แบ่งออกเป็น จังหวัดปริมณฑล ๕ จังหวัด, ภาคกลาง-ภาคตะวันออก ๑๑ จังหวัด, ภาคกลาง-ภาคตะวันตก ๒ จังหวัด, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๘ จังหวัด และภาคเหนือตอนบน ๑ จังหวัด

- พื้นที่โครงการงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒๕ จังหวัด แบ่งออกเป็น ภาคเหนือตอนล่าง ๕ จังหวัด, ภาคเหนือตอนบน ๗ จังหวัด, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑๒ จังหวัด และภาคใต้ตอนล่าง ๑ จังหวัด

- พื้นที่โครงการงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒๔ จังหวัด แบ่งออกเป็น ภาคเหนือตอนล่าง ๔ จังหวัด, ภาคกลาง – ภาคตะวันตก ๗ จังหวัด, ภาคใต้ตอนบน ๗ จังหวัด และภาคใต้ตอนล่าง ๗ จังหวัด

โดยมีแนวทางการดำเนินงานและกิจกรรมความร่วมมือต่างๆ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชน และจัดตั้งศูนย์อำนวยการพัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาด (ศพช.) ต่อไป

ภาพ/ข่าว : วัชรพงษ์ บุญพระ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Check Also

รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้เดินทางไปต่างประเทศ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

หนังสือ คลิกที่นี่ รายชื่อ คลิกที่นี่