Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประมวลภาพกิจกรรมโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ ณ พุทธมณฑล

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ ณ พุทธมณฑล

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ

โดยมี พระมหาชาญชัย ชยาภิภู วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม

เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา

เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ วิหารพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ประธานฝ่ายฆราวาส

นายสนธยา  เสนเอี่ยม ผู้ตรวจราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Check Also

อายุวัฒนมงคลครบ ๗๘ ปี พระธรรมธัชมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

วันศุกร์ที่ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ ก่อนเริ่มการประชุมมหาเถรสมาคม …