Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงการจัดการเรียนการสอนและการสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงการจัดการเรียนการสอนและการสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศาลาเบญจสัตตยานุศรีวิชัยนุสรณ์ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงการจัดการเรียนการสอนและการสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ  

โดยการประชุมได้รับความเมตตาจากพระพรหมมุนี แม่กองธรรมสนามหลวง กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธี และนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส การประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง,เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ,ผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ,สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด,สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัด ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ รวมทั้งสิ้น ๓๔๐ รูป/คน  

เนื่องด้วยสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง,สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,กระทรวงศึกษาธิการ,กระทรวงวัฒนธรรม ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมมือในการจัดการเรียนการสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษา เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการเรียนการสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย โดยในปีการศึกษา๒๕๖๑ เป็นปีที่๔ จึงได้จัดการประชุมสัมมนาฯขึ้นเพื่อให้ในปีการศึกษานี้การสอนและสอบธรรมศึกษาเข้าถึงสถานศึกษาอย่างขว้างขวางและมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดมากยิ่งขึ้น ภาพ/ข่าว กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

 

Check Also

พิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง “The Buddhist Path to Sustainable Development Goals (พุทธมรรค สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน)

วันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประธานกล่าวถวายรายงานแด่ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต …