Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงการจัดการเรียนการสอนและการสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงการจัดการเรียนการสอนและการสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศาลาเบญจสัตตยานุศรีวิชัยนุสรณ์ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงการจัดการเรียนการสอนและการสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ  

โดยการประชุมได้รับความเมตตาจากพระพรหมมุนี แม่กองธรรมสนามหลวง กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธี และนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส การประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง,เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ,ผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ,สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด,สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัด ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ รวมทั้งสิ้น ๓๔๐ รูป/คน  

เนื่องด้วยสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง,สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,กระทรวงศึกษาธิการ,กระทรวงวัฒนธรรม ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมมือในการจัดการเรียนการสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษา เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการเรียนการสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย โดยในปีการศึกษา๒๕๖๑ เป็นปีที่๔ จึงได้จัดการประชุมสัมมนาฯขึ้นเพื่อให้ในปีการศึกษานี้การสอนและสอบธรรมศึกษาเข้าถึงสถานศึกษาอย่างขว้างขวางและมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดมากยิ่งขึ้น ภาพ/ข่าว กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

 

Check Also

พิธีปิดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการฯ ระดับเจ้าคณะตำบล — ที่ สถาบันพระสังฆาธิการ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เมื่อเวลา ๑๕.๓๐น. พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม ปฏิบัติหน้าที่แทน สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตร แด่พระสังฆาธิการที่ร่วมโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการทั่วประเทศ  ระดับเจ้าคณะตำบล   รุ่นที่ ๒๓ …