Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับศูนย์ปริยัตินิเทศก์ส่วนกลาง จัดการประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙  ณ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

พระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ปฏิบัติหน้าที่แทน สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมีนายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวถวายรายงานพอสังเขป ดังนี้ พระปริยัตินิเทศก์ เป็นบุคลากรของคณะสงฆ์ที่มีความสำคัญต่อการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม เพราะมีหน้าที่หลัก คือการนิเทศ ติดตามประเมินผล และเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสงฆ์ แก่เจ้าคณะจังหวัด และเจ้าสำนักเรียน เจ้าสำนักศาสนศึกษา ซึ่งหากพระปริยัตินิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะมีส่วนช่วยสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม ซึ่งเป็นการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพของพระภิกษุ สามเณรให้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจ ในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ และเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการปกครองคณะสงฆ์ การจัดการศึกษาสงฆ์ และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในครั้งนี้มีพระปริยัตินิเทศก์ทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม จำนวน ๖๐๐ รูป มีคณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเข้าร่วมด้วย จากนั้นนายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้บรรยายเรื่อง การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม และพระพรหมดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ส่วนกลาง บรรยายพิเศษเรื่อง นโยบายในการปฏิบัติงานของพระปริยัตินิเทศก์ ในช่วงบ่าย พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองบาลีสนามหลวง มาบรรยายเรื่องการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมตามกรอบร่าง พรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรมฯ ต่อจากนั้น นายสมบัติ พิมพ์สอน ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี บรรยายการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศการศึกษาพระปริยัติธรรม พร้อมทั้งให้พระปริยัตินิเทศก์ได้ร่วมกันเลือกประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ประจำหนต่าง ๆ และนำเสนอปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

 

 

Check Also

อายุวัฒนมงคลครบ ๗๘ ปี พระธรรมธัชมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

วันศุกร์ที่ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ ก่อนเริ่มการประชุมมหาเถรสมาคม …