Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชุมสัมมนาตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก

ประชุมสัมมนาตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก

๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดกลาง อำเภอบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ จัดการประชุมสัมมนาตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออกมีพระเทพปริยัตยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติหน้าที่แทนพระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานเปิดการประชุม นายประสงค์ จักรคำ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงานพอสังเขปดังนี้ การประชุมสัมมนาตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก มีวัตถุประสงค์ตามบันทึกข้อตกลงในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และการจัดสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษาจากผู้แทนสำนักแม่กองธรรมสนามหลวง กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นเอกภาพ และเป็นไปในทางทิศทางเดียวกัน มีเลขานุการเจ้าคณะอำเภอ ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก รวมทั้งสิ้น จำนวน ๙๔๗ รูป/คน เข้าร่วมประชุมสัมมนา

ในช่วงเช้าเป็นการเสวนาและมอบนโยบายจากพระมงคลเมธาวัฒน์ เลขานุการรองแม่กองธรรมสนามหลวง นายประสงค์ จักรคำ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายชัยชาญ ช่วยโพธิ์กลาง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายสมบัติ พิมพ์สอน ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี เป็นผู้ดำเนินการเสวนา จากนั้นในช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มแต่ละจังหวัดประชุมเสวนาร่วมกันระหว่างคณะสงฆ์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องของปัญหาในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาและสรุปนำเสนอแนวทางในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟัง ต่อจากนั้นพระมงคลเมธาวัฒน์ เลขานุการรองแม่กองธรรมสนามหลวง พระกฤษณะ ชุติกณฺโห และพระมหาประจักษ์ ชุนฺติกณฺโณ ร่วมกันชี้แจงวิธีการส่งรายชื่อสมัครเรียนธรรมศึกษา การส่งรายชื่อเข้าสอบ การขอเปิดสนามสอบ ระยะเวลาของการเรียนการสอนธรรมศึกษา และวันสอบธรรมศึกษา

พระมงคลสุตกิจเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ และผู้อำนวยการโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา ได้ให้สัมภาษณ์ในนามของผู้อำนวยการโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา ว่าการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษานั้น ทางโรงเรียนได้ส่งบุคลากร พระ ไปสอนตามโรงเรียนที่ร่วมการจัดสอนธรรมศึกษาหลายแห่ง ยกตัวอย่างโรงเรียนในระดับอาชีวะก็จะเป็นโรงเรียนวิทยาลัยสารพัดช่าง มีนักเรียนที่ให้ความสนใจในการเรียนดีมาก ประมาณ ๕๐๐ – ๗๐๐ คน อยากได้รับการสนับสนุนในด้านของหนังสือเรียน และงบประมาณตอบแทนครูผู้สอนให้สอดคล้องกับสังคมในปัจจุบัน

วนิช บุญมี  :ภาพ/ข่าว

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Check Also

อายุวัฒนมงคลครบ ๗๘ ปี พระธรรมธัชมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

วันศุกร์ที่ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ ก่อนเริ่มการประชุมมหาเถรสมาคม …