Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชุมสัมมนาตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้

ประชุมสัมมนาตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดราชบุรณะ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง จัดการประชุมสัมมนาตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ โดยได้อาราธนาเลขานุการเจ้าคณะอำเภอ และเชิญผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ จำนวน ๓๒๑ รูป/คน เข้าร่วมประชุม

โดยมีพระราชวรมุนี ผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง ปฏิบัติหน้าที่แทนแม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย พร้อมเปิดการประชุมสัมมนาฯ และนายบุญเลิศ โสภา ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายรายงานต่อประธานในพิธี โดยสังเขปดังนี้ “สืบเนื่องจากสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งคณะสงฆ์และภาครัฐ ได้ร่วมกันขับเคลื่อนตลอด ๒ ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานเป็นรูปธรรมเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งในวันนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะสงฆ์จังหวัดชุมพร จึงกำหนดจัดการประชุมสัมมนาเป็นปีที่ ๓ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ได้กำหนดไว้ กล่าวคือ “ธรรมศึกษาสามารถเข้าถึงสถานศึกษาได้อย่างทั่วถึง” โดยดำเนินการร่วมกันแบบบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และการจัดการสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษาจากผู้แทนสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นเอกภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน”
ในภาคเช้า เป็นการเสวนาและมอบนโยบายจากพระมงคลเมธาวัฒน์ เลขานุการรองแม่กองธรรมสนามหลวง นายบุญเลิศ โสภา ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา และนายชัยชาญ ช่วยโพธิ์กลาง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาพระมงคลเมธาวัฒน์ เลขานุการรองแม่กองธรรมสนามหลวง พระกฤษณะ ชุติกณฺโห และพระมหาประจักษ์ ชุนฺติกณฺโณ ร่วมกันอภิปรายชี้แจงวิธีการส่งรายชื่อสมัครเรียนธรรมศึกษา การส่งรายชื่อเข้าสอบ การขอเปิดสนามสอบ ระยะเวลาของการเรียนการสอนธรรมศึกษา และวันสอบธรรมศึกษา และตอบข้อสักถามต่างๆจากผู้เข้าร่วมประชุม และในช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มเสวนาร่วมกันระหว่างคณะสงฆ์และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงปัญหาและวิธีแก้ไขในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาในแต่ละจังหวัด และนำเสนอสรุปแนวทางในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟัง

ทั้งนี้ นายสมบัติ พิมสอน ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี กล่าวว่า "จากการที่ได้รับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการประชุม ทั้งพระสงฆ์และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยว ได้พบปัญหาหลักๆ คือ ๑.ครูสอนพระปริยัติธรรม(ที่เป็นพระสงฆ์)ยังไม่เพียงพอต่อจำนวนสถานศึกษา ๒.ผู้บริหารสถานศึกษาไม่ให้ความสำคัญกับการเรียนการสอน และการสอบธรรมศึกษา และไม่เปิดโอกาศให้พระสงฆ์เข้าไปสอนยังสถานศึกษา ทำให้นักเรียนขาดโอกาสที่จะได้รับการศึกษาธรรมศึกษา ๓.ผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังไม่เข้าใจระบบการจัดส่งข้อมูลผู้สมัครสอบและแนวทางในการเปิดสนามสอบในสถานศึกษา ๔.การติดต่อประสานงานและการส่งข้อมูลระหว่างคณะสงฆ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังไม่คล่องตัว" ซึ่งปัญหา-อุปสรรคที่พบทางหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้รับทราบปัญหา และพร้อมนำกลับไปดำเนินการแก้ไขต่อไป

ในการนี้ พระธรรมวิมลโมลี เจ้าคณะภาค ๑๖ ได้กล่าวให้โอวาทและปิดการประชุมสัมมนาฯ โดยมีพระเทพมงคลกวี เจ้าคณะจังหวัดชุมพร(ธ) พระราชวิจิตรปฏิภาณ เจ้าคณะจังหวัดชุมพร พระมงคลเมธาวัฒน์ เลขานุการรองแม่กองธรรมสนามหลวง ว่าที่ร้อยตรีกิตติภพ รอดดวง นายอำเภอหลังสวน นายชัยชาญ ช่วยโพธิ์กลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการการศึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนางสาวสุวรรณี แก้วมณี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร เข้าร่วมการประชุมสัมมนาดังกล่าว

ภาพ/ข่าว : วัชรพงษ์ บุญพระ
กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Check Also

รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้เดินทางไปต่างประเทศ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

หนังสือ คลิกที่นี่ รายชื่อ คลิกที่นี่