Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ณ วัดกลาง พระอารามหลวง จังหวัดบุรีรัมย์

ประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ณ วัดกลาง พระอารามหลวง จังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กองพุทธศาสนศึกษา กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลีร่วมกับ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองธรรมสนามหลวง และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นประธานสงฆ์นำจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดการประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก จากนั้น นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงาน วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก และบรรยายพิเศษเรื่องการส่งเสริมสนับสนุนการศาสนศึกษา บุคลากรทางการศึกษาสงฆ์ ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม ให้ประสบความสำเร็จ ครูสอนพระปริยัติธรรม อบรมสั่งสอน ถ่ายทอดหลักวิชาการไปสู่ผู้เรียนโดยตรง และมีความใกล้ชิดกับผู้เรียนมากที่สุด จึงจำเป็นที่จะต้องมีการประชุมสัมมนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับทราบนโยบายของคณะสงฆ์ และแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนให้มีความเฉียบคมและแตกฉานมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความเข้าใจในหลักสูตรการเรียนอย่างถูกต้อง สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ ทั้งในด้านการปฏิบัติตน การอบรม สั่งสอนผู้อื่น รวมถึงวัดองค์ความรู้ในการสอบธรรมสนามหลวง สำหรับการจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้ มีครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก จำนวน ๑๖๔ รูป เข้าร่วมประชุมสัมมนา ฯ ในช่วงบ่าย ดร.บุญเลิศ โสภา ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา มาบรรยายพิเศษในหลักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการนำเสนอปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ต่อจากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษเรื่องหลักการสอนนักธรรมให้สัมฤทธิผล โดยพระศรีรัตโนบล เจ้าคณะอำเภอวารินชำราบ

สำหรับในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ พระธรรมเจดีย์ เจ้าคณะภาค ๑๑ มาเป็นประธานพิธีปิดการประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ในช่วงเช้ามีการบรรยายพิเศษเรื่องเทคนิคการสอนธรรมศึกษา โดยพระศรีธีรพงศ์ เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๑ จากนั้น นายสมบัติ พิมพ์สอน ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี บรรยายเรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทน และการรายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก นำเสนอปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะได้สรุปผลการประชุมสัมมนา นำเสนอคณะสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Check Also

พศ.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษาของมหาเถรสมาคม เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กองพุทธศาสนศึกษา โดยพระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษาของมหาเถรสมาคม เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการศึกษา มีนายณรงค์ ทรงอารมณ์ …