Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชุมประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ ณ วัดสามพระยา 

ประชุมประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ ณ วัดสามพระยา 

วันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พระพรหมดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ส่วนกลาง เป็นประธานในการประชุมประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ในระดับหน ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์กรุงเทพมหานคร และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายสมบัติ พิมพ์สอน ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนภารกิจของพระปริยัตินิเทศก์ทั่วประเทศ และหารือถึงแนวทางในการแก้ไขระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Check Also

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงการจัดการเรียนการสอนและการสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศาลาเบญจสัตตยานุศรีวิชัยนุสรณ์ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงการจัดการเรียนการสอนและการสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษา …