Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาพระปริยัตินิเทศก์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาพระปริยัตินิเทศก์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เป็นประธานสงฆ์ มีนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาพระปริยัตินิเทศก์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อาคารหอสมุดพระพุทธศาสนามหาสิรินาถ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
โดยมี ๘ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑.เรื่องสรุปผลการประชุมกลุ่มในการประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๒.เรื่องโครงสร้างการบริหารงาน และกรอบอัตรากำลังบุคลากรของศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ในแต่ละระดับ
๓.เรื่องกรอบอัตรากำลังพระปริยัตินิเทศก์ในแต่ละพื้นที่
๔.เรื่องการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ปฏิทิน/แผนการปฏิบัติงานประจำปีการตรวจการ การรายงานผล การติดตาม และประเมินผลการปฏิบิตงานของพระปริยัตินิเทศก์
๕.เรื่องการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของพระปริยัตินิเทศก์
๖.การจัดเก็บข้อมูลประวัติ รูปแบบบัตรประจำตัว และแนวทางการจัดทำระบบสารสนเทศ
๗.การจัดทำเว็บไซต์ของพระปริยัตินิเทศก์
๘.เรื่องการกำหนดหลักสูตรการอบรม และการพัฒนาศักยภาพพระปริยัตินิเทศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ /ข่าว

Check Also

แบบรับรองข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล “สุวรรณปฐมเจดีย์” ประจำปี ๒๕๖๒

สำหรับพระสงฆ์ หรือนักบวชอื่นใดในพระพุทธศาสนา คลิกที่นี่ สำหรับฆราวาส/บุคคล/หน่วยงาน คลิกที่นี่ หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล "สุวรรณปฐมเจดีย์" คลิกที่นี่