Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / บันทึกเทปคติธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑

บันทึกเทปคติธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานโอกาสให้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มอบหมายให้ นายวีระ จำลอง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานเชขานุการกรม นำคณะเจ้าหน้าที่จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ดำเนินการบันทึกเทปคติธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Check Also

การประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(อมฺพรมหาเถร) เสด็จทรงเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ณ อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ …