Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ / นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าถวายมุทิตาสักการะ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) กรรมการมหาเถรสมาคม เนื่องในโอกาส อายุวัฒนมงคล ๖๗ ปี

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าถวายมุทิตาสักการะ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) กรรมการมหาเถรสมาคม เนื่องในโอกาส อายุวัฒนมงคล ๖๗ ปี

อายุวัฒนมงคล ๖๗ ปี สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช)

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าถวายมุทิตาสักการะ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) กรรมการมหาเถรสมาคม เนื่องในโอกาส อายุวัฒนมงคล ๖๗ ปี และร่วมพิธีเชิญสุพรรณบัฏ เพื่อประกอบพิธีสมโภชสุพรรณบัฏ ณ พระอุโบสถ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี
(ธงชัย ธมฺมธโช ป.ธ.๖)
กรรมการมหาเถรสมาคม
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
รองแม่กองธรรมสนามหลวง

❖ ลำดับสมณศักดิ์ ❖
พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็น เปรียญธรรม ๖ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนามที่ พระครูศรีวิสุทธานุวัตร
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนามที่ พระภาวนาวิสุทธาจารย์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนามที่ พระราชภาวนาวิกรม ธำรงสมถวิปัสสนานุสิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนามที่ พระเทพภาวนาวิกรม อุดมธรรมานุสิฐ โสภิตศาสนกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนามที่ พระธรรมภาวนาวิกรม อุดมธรรมานุยุต วิสุทธิศาสนกิจวิธาน ไพศาลวิเทศสิกขาวราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ ในราชทินนามที่ พระพรหมมังคลาจารย์ ภาวนากิจวิธานโกศล วิมลศีลาจารนิวิฐ พิพิธธรรมปฏิภาณ ไพศาลวิเทศสิกขาวราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น สมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฏ ในราชทินนามที่ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ศรีศาสนกิจโกศล วิมลภาวนาวิกรม อุดมธรรมปฏิญาณ ไพศาลวิเทศสิกขาวราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ภาพ ข่าว

Check Also

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมใจกันทำความสะอาดบริเวณสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมใจกันทำความสะอาดบริเวณอาคารลานจอดรถ …