Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง พุทธศักราช ๒๕๕๙
รายนามพระสงฆ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานตั้ง เลื่อน และสถาปนาสมณศักดิ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ (เป็นปีที่ ๗๐) จำนวน ๑๕๙ รูป
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ต่อการพระพุทธศาสนา พระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ผู้ทรงเป็นเอกอัครพุทธศาสนูปถัมภก จะสถิตในใจไทยทั้งปวง ขอถวายพระพรฯ
____________________
สมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฏ 1 รูป คือ
1. พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต ป.ธ.9) วัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม เป็นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ญาณอดุลสุนทรนายก ปาพจนดิลกวรานุศาสน์ อารยางกูรพิลาส นามานุกรม คัมภีรญาณอุดมวิศิษฏ์ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี
____________________
พระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏ 3 รูป คือ
1.พระธรรมวราจารย์ ธ. วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นพระสุธรรมาธิบดี
2.พระธรรมสุธี วัดมหาธาตุวรราชรังสฤษฎิ์ เป็นพระธรรมปัญญาบดี
3.พระธรรมมังคลาจารย์ วัดพระธาตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่ เป็นพระพรหมมงคล วิ.
____________________
พระราชาคณะชั้นธรรม 7 รูป คือ
1.พระเทพวิสุทธิกวี ธ. วัดราชาธิวาส เป็นพระธรรมกิตติเมธี
2.พระเทพปริยัติมุนี วัดทองนพคุณ เป็นพระธรรมเจดีย์
3.พระเทพมุนี วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นพระธรรมคุณาภรณ์
4.พระเทพวิริยาภรณ์ วัดหัวลำโพง เป็นพระธรรมสุธี
5.พระเทพสิทธิญาณรังสี วัดโสธรวราราม จ.ฉะเชิงเทรา เป็นพระธรรมมังคลาจารย์ วิ.
6.พระเทพพุทธิมงคล วัดพุทธาราม เนเธอร์แลนด์ เป็นพระธรรมพุทธิวงศ์
7.พระเทพโพธิวิเทศ วัดไทยพุทธคยา อินเดีย เป็นพระธรรมโพธิวงศ์
____________________
พระราชาคณะชั้นเทพ 20 รูป คือ
1.พระราชสารโมลี วัดนาควัชรโสภณ จ.กำแพงเพชร เป็นพระเทพวัชราภรณ์
2.พระราชวินัยเวที วัดโบสถ์ จ.สิงห์บุรี เป็นพระเทพสารเวที
3.พระราชสุวรรณมุนี วัดมหาธาตุ จ.เพชรบุรี เป็นพระเทพสุวรรณโมลี
4.พระราชวิจิตรปฎิภาณ วัดสุทัศนเทพวราราม เป็นพระเทพปฎิภาณวาที
5.พระราชพุฒิมุนี วัดศรีสะเกษ จ.หนองคาย เป็นพระเทพกิตติมุนี
6.พระราชวินัยสุนทร วัดนิเวศธรรมประวัติ จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นพระเทพญาณไตรโลกาจารย์
7.พระราชปริยัติกวี วัดกลาง จ.บุรีรัมย์ เป็นพระเทพปริยัตยาจารย์
8.พระราชภาวนาพินิจ วัดพุทธบูชา เป็นพระเทพมงคลญาณ วิ
9.พระราชปัญญาเวที วัดตากฟ้า จ.นครสวรรค์ เป็นพระเทพปัญญาภรณ์
10.พระราชสุตาภรณ์ วัดปากน้ำ เป็นพระเทพมุนี
11.พระราชวิสุทธิดิลก วัดสามพระยา เป็นพระเทพวิสุทธิดิลก
12.พระราชสุมนต์มุนี วัดบวรนิเวศ เป็นพระเทพวิสุทธิกวี
13.พระราชวรเวที วัดราชคฤห์ เป็นพระเทพวิสุทธิโสภณ
14.พระราชปฎิภาณโกศล วัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี เป็นพระเทพเมธากรกวี
15.พระราชปริยัติมุนี วัดคูหาสวรรค์ จ.พัทลุง เป็นพระเทพวิริยาภรณ์
16.พระราชสุวรรณเวที วัดต้นสน จ.อ่างทอง เป็นพระเทพสุวรรณมุนี
17.พระราชโมลี วัดหงส์รัตนาราม เป็นพระเทพปริยัติมุนี
18.พระราชบัณฑิต วัดเฉลิมกาญจนาภิเษก จ.อ่างทอง เป็นพระเทพบัณฑิต
19.พระราชภาวนาวิมล วัดพุทธปทีป สหราชอาณาจักร เป็นพระเทพภาวนามงคล วิ.
20.พระราชสารมุนี วัดวิชิตาราม สหรัฐอเมริกา เป็นพระเทพสารมุนี
____________________
พระราชาคณะชั้นราช 41 รูป คือ
1.พระมงคลภาณกาจารย์ วัดราชประดิษฐฯ เป็นพระราชมงคลญาณ
2.พระวิเชียรธรรมคุณาธาร วัดพระเชตุพนฯ เป็นพระราชคุณาธาร
3.พระโพธิธรรมธาดา วัดท่าโพธิ์ จ.นครศรีธรรมราช เป็นพระราชญาณมุนี วิ
4.พระประสาธน์สารคุณ วัดทุ่งโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ เป็นพระราชพิศาลสุธี
5.พระมงคลวัฒน์ วัดบุญเกิด จ.พะเยา เป็นพระราชมงคลวิสุทธิ์
6.พระอุทัยธรรมานุวัตร วัดหนองขุนชาติ จ.อุทัยธานี เป็นพระราชอุทัยโสภณ
7.พระวิจิตรธรรมนิเทศ วัดราชบูรณะ จ.ชุมพร เป็นพระราชวิจิตรปฎิภาณ
8.พระโสภณธรรมเมธี วัดสุวรรณคีรี เป็นพระราชสุวรรณเวที
9.พระสุเมธมุนี วัดปรมัยยิกาวาส จ.นนทบุรี เป็นพระราชญาณมงคล
10.พระศรีวิสุทธาภรณ์ วัดบรมนิวาส เป็นพระราชสุมนต์มุนี
11.พระสุธีธรรมนาถ วัดยานนาวา เป็นพระราชวชิโรดม
12.พระปริยัติวโรปการ วัดชัยพฤกษมาลา เป็นพระราชสุตาภรณ์
13.พระอรรถกิจโกศล วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เป็นพระราชวินัยสุนทร
14.พระปริยัติโมลี วัดสารนาถธรรมาราม จ.ระยอง เป็นพระราชปริยัติโมลี
15.พระประภัสสรมุนี วัดท่าสะอาด จ.บึงกาฬ เป็นพระราชวินัยโสภณ
16.พระศรีวิสุทธินายก วัดสนามพราหมณ์ จ.เพชรบุรี เป็นพระราชเมธากรกวี
17.พระสุนทรกิจจาภิวัฒน์ วัดคลองเตยใน เป็นพระราชสิทธิสุนทร
18.พระศรีรัตนวิมล วัดโศกสมานคุณ จ.สงขลา เป็นพระราชวรเวที
19.พระวิมลญาณมุนี วัดท่าตอน จ.เชียงใหม่ เป็นพระราชปัญญาเวที
20.พระโสภณวราภรณ์ วัดวรนาถบรรพต จ.นครสวรรค์ เป็นพระราชรัตนเวที
21.พระไพโรจน์ธรรมาภรณ์ วัดศรีบุญเรือง จ.เลย เป็นพระราชปรีชามุนี
22.พระศรีศาสนโมลี วัดโค้งสนามเป้า จ.จันทบุรี เป็นพระราชธรรมเมธี
23.พระวิสิฐพัฒนวิธาน วัดมหาธาตุวชิรมงคล จ.กระบี่ เป็นพระราชวชิรากร
24.พระสิทธิญาณมุนี วัดคูหาสวรรค์ เป็นพระราชสิทธิวรคุณ
25.พระมงคลบัณฑิต วัดทัศนารุณสุนทริการาม เป็นพระราชศีลาจาร
26.พระเมธีวชิรธาดา วัดศรีสระแก้ว จ.หนองบัวลำภู เป็นพระราชวชิรธาดา
27.พระรัตนากรวิสุทธิ์ วัดกลาง จ.ศรีสะเกษ เป็นพระราชปริยัตยาทร
28.พระสิทธิพัฒ โนดม วัดตูม จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นพระราชสิทธิโสภณ
29.พระโสภณปริยัตยาภรณ์ วัดพรหมสุรินทร์ จ.สุรินทร์ เป็นพระราชสุตาลังการ
30.พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ วัดท่าหลวง จ.พิจิตร เป็นพระราชสิทธิเวที
31.พระภาวนากิจวิมล วัดจันทาราม จ.อุทัยธานี เป็นพระราชภาวนาโกศล วิ
32.พระอุดมธีรคุณ วัดราชบพิธฯ เป็นพระราชปฎิภาณโกศล
33.พระวิชัยธรรมคณี วัดเซกาเจติยาราม จ.บึงกาฬ เป็นพระราชภาวนาโสภณ วิ
34.พระสุธีวรญาณ วัดมหาพฤฒาราม เป็นพระราชปวราจารย์
35.พระสุธีธรรมานุวัตร วัดพระเชตุพนฯ เป็นพระราชปริยัติมุนี 36.พระศรีคัมภีรญาณ วัดปากน้ำ เป็นพระราชปริยัติกวี
37.พระสุธีญาณวิเทศ วัดไทยธรรมาราม เบลเยียม เป็นพระราชวิสุทธิวิเทศ
38.พระวิสุทธิศีลคุณ วัดวิสุทธิประดิษฐาราม มาเลเซีย เป็นพระราชมงคลศีลคุณ
39.พระวิเทศธรรมมงคล วัดมงคลเทพมุนี สหรัฐอเมริกา เป็นพระราชมงคลวิเทศ
40.พระปัญญาพุทธิวิเทศ วัดมหาธาตุ สหราชอาณาจักร เป็นพระราชวิเทศปัญญาคุณ
41.พระวิเทศธรรมญาณ วัดพุทธรังษี ออสเตรเลีย เป็นพระราชธรรมญาณ
____________________
พระราชาคณะชั้นสามัญ 87 รูป ประกอบด้วย
1.พระครูฌานวิรัต วัดพระเชตุพนฯ เป็นพระสมุหวรคณิสสรสิทธิการ
2.พระครูอนุสิฐธรรมสาร วัดพระธาตุดอยกองมู จ.แม่ฮ่องสอน เป็นพระสุมณฑ์ศาสนกิตต์
3.พระครูวิสุทธิธรรมวัฒน์ วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม จ.สมุทรสาคร เป็นพระรามัญมุนี
4.พระครูสุพจนวรคุณ วัดห้วงพัฒนา จ.ตราด เป็นพระวิมลเมธาจารย์ 5.พระครูวินัยสารโสภณ วัดราษฎร์นิยม จ.นนทบุรี เป็นพระวินัยโสภณ
6.พระครูไพบูลย์พัฒนาทร วัดพิศาลรัญญาวาส จ.หนองบัวลำภู เป็นพระวุฒิสารโสภณ
7.พระครูปิยธนาทร วัดอมรินทราราม จ.ราชบุรี เป็นพระปิยทัสสี
8.พระมหาปราโมทย์ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี เป็นพระปิฎกโกศล
9.พระมหาสุมินทร์ วัดห้วยหินฝน จ.ชัยภูมิ เป็นพระศรีสัจญาณมุนี
10.พระมหาวิโรจน์ วัดสว่างอารมณ์ จ.กำแพงเพชร เป็นพระสุธีวัชโรดม
11.พระมหาบัณฑิต วัดหัวป้อมใน จ.สงขลา เป็นพระโสภณวราภรณ์
12.พระครูปริยัติการโกวิท วัดใต้โพธิ์ค้ำ จ.กาฬสินธุ์ เป็นพระพุทธิสารคุณ
13.พระครูสิริปริยัติโสภิต วัดสว่างวารี จ.มหาสารคาม เป็นพระสารคามมุนี
14.พระครูสิริรัตโนภาส วัดพระธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร เป็นพระสิริพัฒนาภรณ์
15.พระครูปริยัติคุณาลัย วัดประดู่พัฒนาราม จ.นครศรีธรรมราช เป็นพระสิริคณาจารย์
16.พระครูปริยัติธรรมโสภณ วัดบ้านยางเครือ จ.ร้อยเอ็ด เป็นพระโสภณ ปริยัตยาภรณ์
17.พระครูอนุรักษ์บุรานันท์ วัดลี จ.พะเยา เป็นพระวิมลญาณมุนี
18.พระครูพิศาลจริยคุณ วัดบึงนารา จ.พิจิตร เป็นพระพิศาลสาธุกิจ
19.พระครูอนุกูลวชิรกิจ วัดพระรูป จ.เพชรบุรี เป็นพระพิพิธพัชโรดม
20.พระครูพิมลธรรมนิเทศก์ วัดทุ่ง จ.สกลนคร เป็นพระรัตนากรวิสุทธิ์
21.พระมหาถาวร วัดมหาธาตุ จ.เพชรบูรณ์ เป็นพระสุธีวชิราภรณ์
22.พระมหาภูริภัทร์ วัดเขาต่อ จ.กระบี่ เป็นพระเมธีธรรมากร
23.พระมหาวีระ วัดนางในธัมมิการาม จ.อ่างทอง เป็นพระโสภณปริยัติเมธี
24.พระครูปลัดสุวัฒนพรหมวุฒิคุณ วัดบ้านถ้ำ จ.กาญจนบุรี เป็นพระสุธีธรรมนาท
25.พระมหาสมวงศ์ วัดชัยภูมิวนาราม จ.ชัยภูมิ เป็นพระปริยัติกิจวิธาน
26.พระมหาพีร์ วัดเขาดีสลัก จ.สุพรรณบุรี เป็นพระรัตนเวที
27.พระมหาบุญพรม วัดโนนพระแก้ว จ.หนองคาย เป็นพระเมธีปริยัติธาดา
28.พระมหาสมพล วัดเมืองยะลา จ.ยะลา เป็นพระสิริปัญญาคุณ
29.พระมหาทองใส วัดราชวรินทร์ เป็นพระสิทธิศีลกาล
30.พระครูสิริวัฒนวิสุทธิ์ วัดสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เป็นพระปริยัติวรคุณ
31.พระครูวัชรสิทธิคุณ วัดป่าศรีสำราญ จ.ศรีสะเกษ เป็นพระวินัยเมธี
32.พระครูบวรคณานุศาสน์ วัดสุทธจินดา จ.นครราชสีมา เป็นพระอุดมธีรคุณ
33.พระครูสุนทรศาสนคุณ วัดสามัคคีผดุงพันธ์ จ.สุราษฎร์ธานี เป็นพระวิสุทธิคณาภรณ์
34.พระครูสิริรัตนวราภรณ์ วัดแจ้ง จ.นครศรีธรรมราช เป็นพระสิริรัตนาภรณ์
35.พระครูญาณรัตนากร วัดป่าทรงธรรม จ.ร้อยเอ็ด เป็นพระญาณวิลาศ
36.พระครูปิยคุณวัตร วัดดอนมูล จ.ตาก เป็นพระสุนทรสมาจาร
37.พระครูวิภัชธรรมคุณ วัดจระเข้หิน จ.นครราชสีมา เป็นพระสุขุมธรรมวาที
38.พระครูเกษมธรรมาลังการ วัดหมอนไม้ จ.อุตรดิตถ์ เป็นพระสิทธิญาณมุนี
39.พระครูประภัทรธรรมทิน วัดพุน้อย จ.ลพบุรี เป็นพระโสภณพัฒนคุณ
40.พระครูศรีปริยัติคุณ วัดนาคกลาง เป็นพระปริยัติวโรปการ
41.พระครูพิศาลจริยาภิรมย์ วัดประดู่ จ.สมุทรสงคราม เป็นพระภาวนาวิสุทธิโสภณ
42.พระครูศรีธรรมนิเทศก์ วัดชุมพรรังสรรค์ จ.ชุมพร เป็นพระมงคลวราจารย์
43.พระมหามานิต วัดพิชยญาติการาม เป็นพระศรีคัมภีรญาณ
44.พระมหาปรีชา วัดสร้อยทอง เป็นพระศรีปริยัติสุขี
45.พระมหาสุทธิวัฒน์ วัดเทวราชกุญชร เป็นพระศรีศาสนโมลี
46.พระมหาวีรภัทร วัดชัยชนะสงคราม เป็นพระศรีรัตนวิมล
47.พระครูปลัดสุวัฒนวิมลคุณ วัดปทุมคงคา เป็นพระวิมลวัฒนาคุณ
48.พระมหามนัส วัดบัวขวัญ จ.นนทบุรี เป็นพระปริยัติคุณากร
49.พระครูปลัดสุวัฒนพรหมวิหารคุณ วัดกะพังสุรินทร์ จ.ตรัง เป็นพระสิริวัชชาธร
50.พระครูศรีชยาภิวัฒน์ วัดอรุณราชวราราม เป็นพระสุนทรกิจโกศล
51.พระครูสิริธนากร วัดชนะสงคราม เป็นพระโสภณธีรคุณ
52.พระครูสิริปัญญาวิบูล วัดนิมมานรดี เป็นพระปริยัติวรานุกูล
53.พระครูสถิตศีลวัฒน์ วัดบุปผาราม เป็นพระกิตติวิมลเมธี
54.พระครูสิทธิปริยัตยาทร วัดประยุรวงศาวาส เป็นพระโสภณพัฒนคุณ
55.พระครูปลัดสัมพิพัฒนญาณาจารย์ วัดเทพศิรินทราวาส เป็นพระอดุลธรรมสุธี
56.พระครูวิธานอมรกิจ วัดอมรินทราราม เป็นพระสุนทรกิจจาภิวัฒน์
57.พระมหาลำพวน วัดบึงลาดสวาย จ.นครปฐม เป็นพระสุเมธมุนี 58.พระครูสุดวัฒนกิจ วัดภาวนาภิรตาราม เป็นพระภาวนาวรคุณ
59.พระครูสังฆรักษ์ วัดพระญาติการาม จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นพระโบราณคณิสสร
60.พระครูวร วรรณาภรณ์ วัดไชยสถาน จ.เชียงใหม่ เป็นพระมงคลสิริ
61.พระครูบวรพัฒนโกศล วัดหัวคู้ จ.สมุทรปราการ เป็นพระปริยัติวงศาจารย์
62.พระครูโชติวัตรวิมล วัดคลองตาลอง จ.นครราชสีมา เป็นพระภาวนาพัฒนานุสิฐ
63.พระครูภาวนาวีรคุณ วัดวีระโชติธรรมาราม จ.ฉะเชิงเทรา เป็นพระภาวนาประชานุกูล
64.พระครูปลัดสุวัฒนสุตคุณ วัดพระยา สุเรนทร์ เป็นพระสิทธิสิงหเสนี
65.พระครูปลัดสุวัฒนดิลกคุณ วัดท่าไม้ จ.สมุทรสาคร เป็นพระญาณวิกรม
66.พระครูปลัดอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ จ.เชียงราย เป็นพระภาวนารัตนญาณ
67.พระมหาสุทัศน์ วัดดาวดึงษาราม เป็นพระศรีศาสนบัณฑิต
68.พระมหาโชว์ วัดศรีสุดาราม เป็นพระสุธีวีรบัณฑิต
69.พระมหาสุทิตย์ วัดสุทธิวราราม เป็นพระสุธีรัตนบัณฑิต
70.พระครูสุวัต ถิธรรมรัต วัดสามัคคีธรรม จ.พังงา เป็นพระภาวนาธรรมาภิราม
71.พระครูภาวนาวิรัช วัดร่ำเปิง จ.เชียงใหม่ เป็นพระภาวนาธรรมาภิรัช
72.พระครูภาวนาธรรมาภินันท์ วัดนาหลวง จ.อุดรธานี เป็นพระภาวนาธรรมาภินันท์
73.พระครูปลัด สุวัฒนมงคลวรคุณ วัดสุทธาวาส จ.พระนคร ศรีอยุธยา เป็นพระภาวนาธรรมาภิรักษ์
74.พระครูสิริกิตติญาณวิเทศ วัดไทยลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา เป็นพระวิเทศกิตติคุณ
75.พระครูสิริอรรถวิเทศ วัดป่าธรรมรัตน์ สหรัฐอเมริกา เป็นพระวิเทศรัตนาภรณ์
76.พระครูรัชมงคลวิเทศ วัดสมเด็จพระมหา รัชมังคลาจารย์ สหรัฐอเมริกา เป็นพระมุนีวิเทศ
77.พระครูโสภิตธรรมรังสี วัดธรรมกิตติวงศ์ สาธารณรัฐเช็ก เป็นพระกิตติวงศ์วิเทศ
78.พระครูวิเทศสุตคุณ วัดมงคลรัตนาราม สหรัฐอเมริกา เป็นพระมงคลรัตนวิเทศ
79.พระครูสิทธิธรรมวิเทศ วัดอตัมมยตาราม สหรัฐอเมริกา เป็นพระวิเทศสิทธิธรรมาภรณ์
80.พระครูวิมลศาสนวิเทศ วัดพุทธโลธรวิเทศ สหรัฐอเมริกา เป็นพระวิมลพุทธิวิเทศ
81.พระครูสุตพุทธิธัช วัดพุทธาราม ราชอาณาจักรสวีเดน เป็นพระวิเทศปุญญาภรณ์
82.พระครูพุทธธรรมประกาศ วัดบุโรพุทโธ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นพระวิเทศธรรมญาณ
83.พระครูปลัดอรรถจริยานุกิจ วัดพุทธนิมิต สหรัฐอเมริกา เป็นพระสิริวัฒนวิเทศ
84.พระครูไพบูลพัชรสุนทร วัดพระพุทธบาทศรีเทพเพชรบูรณ์ มาเลเซีย เป็นพระภาวนามังคลาจารย์
85.พระสุทธานันทะ วัดธรรมราชิกพุทธมหาวิหาร บังกลาเทศ เป็นพระวิสุทธิวงศ์
86.พระฟาบตอง วัดอภิสุญญตาราม เวียดนาม เป็นพระสุธรรมวงศ์
87.พระแดนยิว วัดพุทธไพธิวัน ออสเตรเลีย เป็นพระโสภณภาวนาวิเทศ
____________________

Check Also

สทศ.ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2562

📊 สทศ. ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2562 สามารถตรวจสอบผลคะแนนได้ที่ URL ด้านล่างนะคะ 👉 สำหรับโรงเรียน http://www.allnetresult.niets.or.th/…/Announceme…/Login.aspx 👉 สำหรับนักเรียน http://www.allnetresult.niets.or.th/…/FrEnquireStudentGraph…