Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ตั้ง”สมเด็จวัดปากน้ำ″ปธ.อำนวยการ“หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

ตั้ง”สมเด็จวัดปากน้ำ″ปธ.อำนวยการ“หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

  สมเด็จพระสังฆราช มีพระบัญชาตั้งสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นประธานอำนวยการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ทรงมีพระดำริให้เดินหน้าต่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และประเทศชาติ                     

วันนี้( ๒๙ มี.ค.) ที่พระอุโบสถวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(อมฺพรมหาเถร) มีพระบัญชาแต่งตั้ง สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์(ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานอำนวยการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” โดยสมเด็จพระสังมราชทรงมีพระบัญชาให้ พระพรหมมุนี(สุชิน อคฺคชิโน) เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เชิญพระบัญชาฉบับดังกล่าวมาถวาย สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ยังพระอุโบสถวัดปากน้ำภาษีเจริญ ทั้งนี้เนื่องจากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ รักษาอาการอาพาธยังโรงพยาบาลศิริราช จึงได้มอบหมายให้ พระวิสุทธิวงศาจารย์  (วิเชียร อโนมคุโณ)รองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ กรรมการมส. เป็นผู้แทนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช โดยมีพระพรหมเสนาบดี(พิมพ์ ญาณวีโร) เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา เจ้าคณะภาค ๗ ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” พระเทพเสนาบดี(ประเทือง อาภาธโร) เจ้าอาวาสวัดกวิศราราม รองประธานคณะกรรมการฯ พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง (แย้ม ฉายา กิตฺตินฺธโร)คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ พร้อมคณะเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย

พระพรหมเสนาบดี กล่าวว่า สมเด็จพระสังฆราช มีพระดำริให้โครงการหมู่บ้านศีล ๕ เดินหน้าต่อไป พร้อมทั้งมีพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้ง สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นประธานอำนวยการโครงการนี้ด้วย ทั้งนี้เนื่องจากเดิมตำแหน่งประธานอำนวยการ จะเป็นตำแหน่งของประธานกรรมการมส. แต่เนื่องจากสมเด็จพระสังฆราช ทรงเห็นว่า โครงการหมู่บ้านศีล ๕ ริเริ่มโดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จึงทรงต้องการถวายคืนตำแหน่งดังกล่าวให้กับสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ตามเดิม และทรงเห็นว่า โครงการนี้ ได้ส่งเสริมศีลธรรมต่อพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติด้วย

Check Also

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทรงงานโรงเรียนวัดนาราบวิทยา อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๑๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนวัดนาราบวิทยา ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน …