Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ตรวจใบสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๐

ตรวจใบสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๐

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองบาลีสนามหลวง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดตรวจใบสอบบาลีสนามหลวง ประโยค ๑ - ๒ ถึง ประโยค ป.ธ. ๙ และประโยคบาลีศึกษา ๑ - ๒ ถึง บ.ศ.๙ เป็นเวลา ๕ วัน ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองบาลีสนามหลวง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ให้โอวาทคณะกรรมการผู้ตรวจใบสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๐ พอสังเขปว่า "ความมั่นคงของพระศาสนา คือมีการศึกษาเป็นรากแก้ว หากว่ารากแก้วนี้มั่นคง พระศาสนาก็อยู่ได้อย่างมั่นคง แต่ถ้าหากว่ารากแก้วในส่วนของการศึกษานั้นบกพร่อง จะโดยที่ว่ารากเน่าก็ตาม หรือจะแสวงหาอาหารพอหล่อเลี้ยงลำต้นไม่ได้ก็ตาม ต้นไม้นั้นก็โตไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นเพื่อความมั่นคง และความยั่งยืนของพระพุทธศาสนา จังขอให้ตรวจข้อสอบด้วยความถูกต้อง เอาความสุจริต เอาความยุติธรรมนั้นเป็นเกณฑ์ รูปที่สอบได้ ก็ได้สมภาคภูมิ รูปที่สอบไม่ได้ก็จะได้พยายามต่อไป"
ในการนี้นายบุญเลิศ โสภา ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมคณะได้มาเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการตรวจใบสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๐ ในครั้งนี้ด้วย

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Check Also

รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้เดินทางไปต่างประเทศ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

หนังสือ คลิกที่นี่ รายชื่อ คลิกที่นี่