Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / คณะสงฆ์ธรรมยุตจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

คณะสงฆ์ธรรมยุตจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

คณะสงฆ์ธรรมยุตจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ พระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาส วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระธีรญาณมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส ในพิธีสวดพระพุทธมนต์พระสงฆ์ ๘๙ รูป บำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการนี้ นางสาวประนอม คงพิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส โดยมี นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานศาสนสมบัติ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมในพิธี

มหาเถรสมาคมมีมติจากการประชุม ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบให้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีเจ้าคณะใหญ่แต่ละหนเป็นประธานดำเนินงาน ดังนี้

๑. เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กำหนดจัดพิธีฯ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

๒. เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กำหนดจัดพิธีฯ ในวันเสาร์ ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ลานหน้าองค์พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

๓. เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กำหนดจัดพิธีฯ ในวันเสาร์ ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ พระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๔ วัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

๔. เจ้าคณะใหญ่หนใต้ กำหนดจัดพิธีฯ ในวันเสาร์ ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วัดกะพังสุรินทร์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

๕. เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต กำหนดจัดพิธีฯ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ พระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ/ข่าว

Check Also

อายุวัฒนมงคลครบ ๗๘ ปี พระธรรมธัชมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

วันศุกร์ที่ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ ก่อนเริ่มการประชุมมหาเถรสมาคม …