Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / คณะพราหมณ์ เฝ้าถวายนำสังข์แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

คณะพราหมณ์ เฝ้าถวายนำสังข์แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

คณะพราหมณ์ เฝ้าถวายนำสังข์ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เปิดให้พุทธศาสนิกชนได้เข้ากราบถวายสักการะ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(อัมพร อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ ที่ ๒๐ เป็นวันที่ ๓ ซึ่งเป็นวันสุดท้าย เสด็จลงจากตำหนักอรุณ เข้าสู่พระอุโบสถทางประตูวิหาร ทิศตะวันออก จุดธูปเทียนบูชา พระอังคีรส พระประธานในพระอุโบสถ เสด็จขึ้นประทับพระอาสน์ ผินพระพักตร์ออกหน้าพระอุโบสถ โอกาสนี้ พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เข้าเฝ้าถวายสักการะ และพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ (ชวิน รังสิพราหมณกุล) หัวหน้าพราหมณ์สังกัดกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง พร้อมด้วยคณะพราหมณ์ได้เฝ้าถวายนำสังข์ เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่องค์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(อัมพร อมฺพรมหาเถร) พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ กล่าวว่า เป็นประเพณีในการเฝ้าถวายสักการะ โดยในทางคติความเชื่อพราหมณ์ พระสังข์ เป็นที่เก็บน้ำของเทพมนต์ เป็นมงคล จึงมาถวายสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราช และเปิดให้พุทธศาสนิกชน เข้าเฝ้าถวายสักการะ จากนั้น สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(อัมพร อมฺพรมหาเถร) เสด็จประทับรถกอล์ฟเคลื่อนที่ไปบริเวณรอบ ๆ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ให้ประชาชนที่มาเฝ้าถวายสักการะได้สักการะ

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Check Also

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทรงงานโรงเรียนวัดนาราบวิทยา อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๑๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนวัดนาราบวิทยา ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน …