Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาตั้งแต่ปี พ.ศ.2548-2560

ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาตั้งแต่ปี พ.ศ.2548-2560

หนังสือข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาประจำปี  จัดทำโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โทร. 0 2441 4511, 0 2441 4585

หนังสือข้อมูลพื้นฐาน ปี 2548 หนังสือข้อมูลพื้นฐาน ปี 2549 หนังสือข้อมูลพื้นฐาน ปี 2550 หนังสือข้อมูลพื้นฐาน ปี 2551
หนังสือข้อมูลพื้นฐาน ปี 2552 หนังสือข้อมูลพื้นฐาน ปี 2553 หนังสือข้อมูลพื้นฐาน ปี 2554 หนังสือข้อมูลพื้นฐาน ปี 2555
หนังสือข้อมูลพื้นฐาน ปี 2556 หนังสือข้อมูลพื้นฐาน ปี 2556 หนังสือข้อมูลพื้นฐาน ปี 2556 หนังสือข้อมูลพื้นฐาน ปี 2556
หนังสือข้อมูลพื้นฐาน ปี 2556

 

 

Check Also

พศ. นำคณะผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา รุ่นที่ ๗ และ ๘ ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบการศึกษาในด้านการเรียนการสอน ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำคณะผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระยะที่ …