Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาตั้งแต่ปี พ.ศ.2548-2560

ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาตั้งแต่ปี พ.ศ.2548-2560

หนังสือข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาประจำปี  จัดทำโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โทร. 0 2441 4511, 0 2441 4585

หนังสือข้อมูลพื้นฐาน ปี 2548 หนังสือข้อมูลพื้นฐาน ปี 2549 หนังสือข้อมูลพื้นฐาน ปี 2550 หนังสือข้อมูลพื้นฐาน ปี 2551
หนังสือข้อมูลพื้นฐาน ปี 2552 หนังสือข้อมูลพื้นฐาน ปี 2553 หนังสือข้อมูลพื้นฐาน ปี 2554 หนังสือข้อมูลพื้นฐาน ปี 2555
หนังสือข้อมูลพื้นฐาน ปี 2556 หนังสือข้อมูลพื้นฐาน ปี 2556 หนังสือข้อมูลพื้นฐาน ปี 2556 หนังสือข้อมูลพื้นฐาน ปี 2556
หนังสือข้อมูลพื้นฐาน ปี 2556

 

 

Check Also

แบบรับรองข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล “สุวรรณปฐมเจดีย์” ประจำปี ๒๕๖๒

สำหรับพระสงฆ์ หรือนักบวชอื่นใดในพระพุทธศาสนา คลิกที่นี่ สำหรับฆราวาส/บุคคล/หน่วยงาน คลิกที่นี่ หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล "สุวรรณปฐมเจดีย์" คลิกที่นี่