Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว “สวดมนต์ข้ามปี วิถีพุทธ ๒๕๖๒” วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น.

ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว “สวดมนต์ข้ามปี วิถีพุทธ ๒๕๖๒” วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น.

ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว... “สวดมนต์ข้ามปี วิถีพุทธ ๒๕๖๒” วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ บริเวณลานด้านหน้า “พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์” องค์พระประธานพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

Check Also

แบบรับรองข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล “พระปฐมเจดีย์ทอง” ประจำปี ๒๕๖๒

สำหรับพระสงฆ์ หรือนักบวชอื่นใดในพระพุทธศาสนา คลิกที่นี่ สำหรับฆราวาส/บุคคล/หน่วยงาน คลิกที่นี่ หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล "พระปฐมเจดีย์ทอง" คลิกที่นี่