Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒

ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒

มหาเถรสมาคม ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ พุทธมณฑล วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ

ดาวน์โหลดป้ายประชาสัมพันธ์วันมาฆบูชา ๒๕๖๒  คลิกที่นี้

ร่างกำหนดการ
การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒
ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  คลิกที่นี้

Check Also

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าวัด ทำบุญ ลด ละ เลิก อบายมุขทั้งปวง โดยได้มีการมอบตราสัญลักษณ์สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี …