Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / กำหนดการและรายนามพระสงฆ์ที่เข้ารับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์

กำหนดการและรายนามพระสงฆ์ที่เข้ารับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์

กำหนดการพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร  ปี ๒๕๕๙   คลิกที่นี่

บัญชีรายนามพระสงฆ์ที่เข้ารับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ ภาค 8-9 คลิกที่นี่

บัญชีรายนามพระสงฆ์ที่เข้ารับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ ภาค 10-11-12 คลิกที่นี่

บัญชีรายนามพระสงฆ์ที่เข้ารับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์หนกลาง   คลิกที่นี่

บัญชีรายนามพระสงฆ์ที่เข้ารับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์หนเหนือ คลิกที่นี่

 บัญชีรายนามพระสงฆ์ที่เข้ารับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ หนใต้ คลิกที่นี่

สถานที่่ที่ประกอบพิธีพระราชทานสัญญบัตร พัดยศ และผ้าไตร  คลิกที่นี่

กำหนดการ

 

Check Also

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช

วันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระกรุณาให้พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายสุวพันธุ์ …