Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการสอนครูสอนวิชาพระพุทธศาสนา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการสอนครูสอนวิชาพระพุทธศาสนา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม  2560 นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนา-แห่งชาติ พร้อมด้วยนางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา นางหนึ่งฤทัย
พูลลาภ ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และคณะ ได้ร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการสอนครูสอนวิชาพระพุทธศาสนา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 18 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมเอเชียลำปาง จังหวัดลำปาง

การจัดอบรมดังกล่าว เป็นการสนับสนุนโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมอบหมาย
ให้สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 6 ดำเนินการจัดอบรม
โดยมีวัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ จำนวน 60 โรง
ได้มีความรู้ ความสามารถตลอดถึงทักษะในการปฏิบัติงานสอนอย่างมืออาชีพและสามารถไปประยุกต์ใช้
ในงานสอนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพระพุทธศาสนา (B-NET) ให้เกิดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น

สำหรับครูสอนวิชาพระพุทธศาสนา (บาลี พุทธประวัติ ธรรมวินัย และศาสนปฏิบัติ) นับเป็นบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาที่ต้องให้การพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาได้มีความรู้ ความสามารถ และเทคนิค ความเข้าใจในการปฏิบัติการสอนอย่างถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติการสอน และเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนาให้สูงขึ้น

กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา : ข่าว

Check Also

รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ …