Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกร่างแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ๒๐ ปี
wnb_7116

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกร่างแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ๒๐ ปี

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยนายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกร่างแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ๒๐ ปี ระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ สะพานซังฮี้ กรุงเทพมหานคร
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานรัฐที่มีภารกิจสนองงานคณะสงฆ์ และเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคง ยั่งยืน สังคมมีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม เพื่อให้การขับเคลื่อนงานต่อเนื่อง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ๒๐ ปี ระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยมีบุคลากรของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เกี่ยวข้องในงานพระพุทธศาสนา และผู้ทรงคุณวุฒิผู้มากด้วยประสบการณ์ในงานพระพุทธศาสนาอย่างรอบด้าน ร่วมกันประเมินสถานการณ์ปัจจุบันจุดอ่อน จุดแข็งของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสภาพแวดล้อมที่จะเป็นโอกาส และภัยคุกคามสำคัญต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อกำหนดเป้าหมาย แนวทาง มาตรการ และงานโครงการที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะดำเนินการตาม “ยุทธศาสตร์ BUDDHA” ที่คณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาได้ร่วมกำหนดขึ้นไว้แล้วเบื้องต้น

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Check Also

tag_0336

ตัวแทนพระพุทธอิสระเข้ายื่นหนังสือต่อ ผอ.พศ.

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครปฐม พระสุวิทย์ ธีรธมฺโม (พระพุทธะอิสระ) ส่งตัวแทนพร้อมทนายเข้ายื่นหนังสือต่อ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่องติดตามผลการสอบสวนและการดำเนินการเอาผิด …